Εξουσία της Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών

13. [Διαγράφηκε]