Εξουσία της Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών

13.-(1) Η Επιτροπή, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την πρόληψη ή την καταστολή πράξεων που τελούνται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή που είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβασης των υποχρεώσεων των εκδοτών ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι δυνατό να είναι κάτοχος προνομιακής εμπιστευτικής πληροφορίας ή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των εκδοτών ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι δυνατό να είναι κάτοχος προνομιακής εμπιστευτικής πληροφορίας προς τις υποχρεώσεις τους και να απευθύνει για το λόγο αυτό γραπτό αίτημα προς κάθε πρόσωπο το οποίο ευλόγως εικάζεται ότι είναι σε θέση να δώσει τις πληροφορίες.

(2) Στο αίτημα της Επιτροπής καθορίζονται επακριβώς οι ζητούμενες πληροφορίες, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου πάνω στις οποίες θεμελιώνεται το αίτημα, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία και οι ενδεχόμενες κυρώσεις, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς την ως άνω υποχρέωση παροχής πληροφοριών.

(3) Το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής έχει υποχρέωση σε έγκαιρη, πλήρη και επακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, εκτός αν με την παροχή των πληροφοριών αυτών θίγεται το τραπεζικό απόρρητο ή οποιοδήποτε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο προστατευόμενο από νόμο.

(4) Σε περίπτωση -

(α) Παράλειψης παροχής των ζητούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία~ ή

(β) παροχής ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης, έχει εξουσία να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(5) Σε περίπτωση παραλείψεως παροχής των ζητούμενων πληροφοριών μέσα στην τακτή προθεσμία, η Επιτροπή έχει επιπρόσθετα την εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό λίρες μέχρι δύο χιλιάδες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(6) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας της αυτής δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “η υποχρέωση προς παροχή πληροφοριών” περιλαμβάνει και την υποχρέωση για προσκόμιση και κατάθεση κάθε είδους γραπτών στοιχείων και τη διάθεση πληροφοριών εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.