Εξουσία της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα

14. [Διαγράφηκε]