Εξουσία της Επιτροπής προς είσοδο και έρευνα

14.-(1) Η Επιτροπή, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της, έχει εξουσία να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την πρόληψη ή την καταστολή πράξεων τελουμένων κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή απαραίτητες για τη διερεύνηση ενδεχόμενης παράβαση των υποχρεώσεων των εκδοτών ή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των εκδοτών προς τις υποχρεώσεις τους και προς τούτο -

(α) Να ελέγχει αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς και άλλα επαγγελματικά έγγραφα, καθώς και στοιχεία εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάθε προσώπου το οποίο ευλόγως εικάζεται ότι κατέχει στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή στην έρευνα της˙

(β) να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πιο πάνω˙

(γ) να ζητεί επί τόπου προφορικές διευκρινίσεις˙

(δ) να εισέρχεται σε όλα τα γραφεία και επαγγελματικούς χώρους των πιο πάνω προσώπων.

(2) Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο έρευνες διενεργούνται κατ’ εντολήν της Επιτροπής ύστερα από προειδοποίηση ή σε εξαιρετικές και επείγουσες, ειδικά αιτιολογημένες στην εντολή, περιπτώσεις χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η εντολή.

(3) Η εντολή της Επιτροπής είναι γραπτή και καθορίζει επακριβώς το αντικείμενο και το σκοπό της έρευνας, ορίζει την ημερομηνία έναρξης της έρευνας, τη διάταξη του παρόντος Νόμου πάνω στην οποία στηρίζεται η εξουσία αυτή της Επιτροπής και τις ενδεχόμενες κυρώσεις, σε περίπτωση άρνησης του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η εντολή να συμμορφωθεί προς την εντολή.

(4) Το πρόσωπο στο οποίο διενεργείται η έρευνα μπορεί να συμβουλευτεί το συνήγορο του κατά τη διάρκεια της έρευνας ο οποίος μπορεί να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας:

Νοείται ότι η μη παρουσία του συνηγόρου κατά τη διάρκεια της έρευνας δε συνιστά προϋπόθεση για την εγκυρότητα της.

(5) Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία ή η διεξαγωγή έρευνας σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, παρά μόνο ύστερα από την εξασφάλιση δικαστικού εντάλματος.

(6) Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον υπαίτιο της παράβασης, έχει εξουσία να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που αυτός εκ προθέσεως ή εξ αμελείας επιδεικνύει ελλιπή τα αιτηθέντα αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς ή άλλα επαγγελματικά έγγραφα ή στοιχεία ή σε περίπτωση άρνησης του να συμμορφωθεί προς την εντολή της Επιτροπής για έρευνα.

(7) Η Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει πρόστιμο από εκατό λίρες μέχρι δύο χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, για κάθε ημέρα παράλειψης αυτού να συμμορφωθεί προς εντολή της Επιτροπής για διενέργεια έρευνας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

(8) Οι πληροφορίες που αποκτά η Επιτροπή κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα.