Ενέργεια της Επιτροπής σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων

15. [Διαγράφηκε]