Ενέργεια της Επιτροπής σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων

15. Σε περίπτωση που η Επιτροπή, κατά την άσκηση της εξουσίας της προς συλλογή πληροφοριών, είσοδο και έρευνα ή από στοιχεία που άλλως πως τίθενται ενώπιον της, διαπιστώσει το ενδεχόμενο παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, ενεργεί ως ακολούθως:

(α) Συντάσσει το πόρισμα της και το υποβάλλει, μαζί με τα στοιχεία που κατέχει, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος αποφασίζει, από τα τεθέντα ενώπιον του στοιχεία, κατά πόσο δικαιολογείται η ποινική δίωξη του υπαιτίου.

(β) Αν η υπό εξέταση παράβαση αφορά τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο, εισάγει σχετική καταγγελία κατά του εκδότη στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαγραφής του από το Χρηματιστήριο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. Αν η υπό εξέταση παράβαση αφορά χρηματιστή, εισάγει σχετική καταγγελία κατ’ αυτού στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψεως πειθαρχικών μέτρων κατά τις οικείες διατάξεις του πιο πάνω Νόμου.