Κρατική εποπτεία

11. Η γενική εποπτεία της κεφαλαιαγοράς και των συναλλαγών κινητών αξιών που καταρτίζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας ανατίθεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ασκείται από τον Υπουργό μέσω της Επιτροπής.