Εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής

12.-(1) Η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την κεφαλαιαγορά προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και μεθοδικής ανάπτυξης της, να παρακολουθεί τις συναλλαγές κινητών αξιών που καταρτίζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, είτε μέσω του Χρηματιστηρίου είτε εκτός του Χρηματιστηρίου, να εφορεύει την τήρηση των σχετικών με αυτές διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και να ενεργεί προς πρόληψη ή καταστολή ή για διερεύνηση πράξεων που προσκρούουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Η Επιτροπή έχει εξουσία να απευθύνεται στον Έφορο Εταιρειών, στην Κεντρική Τράπεζα, στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία, που οφείλουν να της παρέχουν την αναγκαία συνδρομή προς άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων της.

(3) Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να προσλαμβάνει υπαλλήλους, επί μόνιμης ή προσωρινής βάσης, καθώς και πρόσωπα εγνωσμένης ειδικής πείρας και κατάρτισης, ικανά να τη συνδράμουν κατά την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων της.

(4) Η Επιτροπή ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 4 της Συμβάσεως.