Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 1995 και ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμοι του 1995 και 1998.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“απαγορευμένα αντικείμενα” σημαίνει αντικείμενα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα προβλεπόμενο από το άρθρο 3·

“απαγορευμένες ουσίες” σημαίνει ναρκωτικά φάρμακα και ψυχότροπες ουσίες όπως καθορίζονται στον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο 1977 μέχρι 1992 ή ουσιών που εκάστοτε περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι και Πίνακα ΙΙ της Σύμβασης·

“Αρχηγός Αστυνομίας” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου·

“Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων Κύπρου·

“ελεγχόμενη παράδοση” σημαίνει τη μέθοδο σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η διέλευση απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων αντικειμένων από, προς, ή μέσω της επικράτειας μιας ή περισσότερων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχων με σκοπό την αναγνώριση προσώπων αναμεμιγμένων στη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων·

”καθορισμένα αδικήματα” σημαίνει τα αδικήματα τα οποία καθορίζονται για σκοπούς του παρόντος Νόμου δυνάμει του άρθρου 3·

“Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων” όπως μετονομάστηκε από 1ης Οκτωβρίου 1994 το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, σημαίνει το Συμβούλιο το οποίο συστάθηκε με τη Σύμβαση ‘Εγκαθίδρυσης’ Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, που έχει υπογραφεί στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950 και στην οποία η Κύπρος προσχώρησε την 31η Αυγούστου 1967·

“Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1988, και η οποία υπογράφτηκε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 20 Δεκεμβρίου 1988 και κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Κυρωτικό) Νόμο του 1990.

Καθορισμένα αδικήματα

3.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται μόνο για αδικήματα τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (2), εκτός αν γίνεται στον παρόντα Νόμο ή άλλο νόμο διαφορετική πρόνοια.

(2) Τα αδικήματα τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) είναι-

(α) Αδικήματα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφο 1 της Σύμβασης και τα οποία συνιστούν αδικήματα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(β) αδικήματα σχετιζόμενα με παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, χρήση, εμπορία, μεταφορά ή διακίνηση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών·

(γ) αδικήματα σχετιζόμενα με εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, χρήση, εμπορία, μεταφορά ή διακίνηση κλοπιμαίων αντικειμένων·

(δ) αδικήματα σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, χρήση, εμπορία ή διακίνηση πυρηνικού υλικού, όπως αυτά ερμηνεύονται στον περί της Σύμβασης για Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού (Κυρωτικός και Άλλες Διατάξεις) Νόμο του 1998·

(δ1) αδικήματα σχετιζόμενα με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με τη χρήση ρευστών διαθεσίμων:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο όρος «ρευστά διαθέσιμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον εν λόγω όρο στο άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005∙

(ε) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα το οποίο καθορίζεται ως αδίκημα για σκοπούς του παρόντος Νόμου σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 10.

Ελεγχόμενη παράδοση και πράξεις σχετικά με αυτή

4.-(1) Η ελεγχόμενη παράδοση επιτρέπεται όταν διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι πιο κάτω πράξεις και ενέργειες συνιστούν ελεγχόμενη παράδοση ή είναι συνεπακόλουθες αυτής είτε αυτές έγιναν εντός ή εκτός Κύπρου-

(α) Κατακράτηση ή καταστροφή ή κατακράτηση και καταστροφή ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας απαγορευμένων ουσιών ή αντικειμένων που εισάγονται ή διακινούνται παράνομα στην Κύπρο και αντικατάσταση τους ολικώς ή μερικώς με άλλες ουσίες ή αντικείμενα·

(β) εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, μεταφορά ή διακίνηση απαγορευμένων ουσιών μόνων τους ή μαζί με άλλες ουσίες ή αντικείμενα υπό παρακολούθηση και έλεγχο τόσο από και προς την Κύπρο όσο και εντός της Κύπρου·

(γ) εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, μεταφορά ή διακίνηση απαγορευμένων αντικειμένων μόνων τους ή μαζί με άλλα αντικείμενα ή ουσίες υπό παρακολούθηση και έλεγχο τόσο από και προς την Κύπρο όσο και εντός της Κύπρου·

(δ) οποιαδήποτε συμφωνία ή συνεργασία με πρόσωπα τα οποία είναι αναμεμιγμένα στη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων·

(ε) οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια η οποία είναι αναγκαία για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της μεθόδου της ελεγχόμενης παράδοσης.

(3) Κατά την εφαρμογή των προνοιών του εδαφίου (2) πιο πάνω, η αποστολή, παράδοση ή παραλαβή-

(α) Μέρους της ποσότητας των απαγορευμένων ουσιών ή των απαγορευμένων αντικειμένων· ή

(β) άλλων ουσιών ή αντικειμένων με τις οποίες ή τα οποία αντικαταστάθηκαν οι απαγορευμένες ουσίες ή τα απαγορευμένα αντικείμενα,

θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς ως αποστολή, παράδοση ή παραλαβή των απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων αντικειμένων ως να μην είχαν αντικατασταθεί ολικώς ή μερικώς με άλλες ουσίες ή αντικείμενα.

Ελεγχόμενη παράδοση μόνο όπου υπάρχει αμοιβαία συμφωνία

5.-(1) Η ελεγχόμενη παράδοση σε συνεργασία με άλλα κράτη διενεργείται μόνο με εκείνα τα κράτη με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί στη σύναψη αμοιβαίων συμφωνιών ή διευθετήσεων προς το σκοπό εξακρίβωσης της ταυτότητας προσώπων ενεχομένων σε καθορισμένα αδικήματα για τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον αυτών.

(2) Τα κράτη που αναφέρονται στο εδάφιο (1) γνωστοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει συναφθεί αμοιβαία συμφωνία ή δεν έγινε διευθέτηση με κράτος για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του εδαφίου (1), ελεγχόμενη παράδοση μπορεί να γίνει με βάση πρότυπο όρων αμοιβαίας συνεργασίας το οποίο εκδίδει με Γνωστοποίηση του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή με βάση συμφωνία αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών ή τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Λήψη αποφάσεων για ελεγχόμενη παράδοση

6.-(1) Οι αποφάσεις για ελεγχόμενη παράδοση λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και όπου είναι δυνατό ορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν ή ενδέχεται να ληφθούν.

(2) Οι αποφάσεις για ελεγχόμενη παράδοση λαμβάνονται από τους πιο κάτω:

(α) Τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο του με κοινοποίηση της απόφασης του προς το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων·

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο του με κοινοποίηση της απόφασης του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας·

(γ) τους (α) και (β) πιο πάνω από κοινού.

(3) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ειδοποιείται προηγουμένως για κάθε απόφαση για ελεγχόμενη παράδοση και μπορεί να δώσει τέτοιες οδηγίες που ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες.

Ευθύνη προσώπων που λαμβάνουν μέρος στην ελεγχόμενη παράδοση

7. Τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην εκτέλεση ελεγχόμενης παράδοσης σε οποιοδήποτε στάδιο, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιά που προξενείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία λόγω καλόπιστου λάθους στη διαβίβαση πληροφοριών.

Δημιουργία τεκμηρίου νομιμότητας ορισμένων ενεργειών

8. Οι πιο κάτω πράξεις και ενέργειες θεωρούνται για σκοπούς απόδειξης ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων σε σχέση με την εκδίκαση καθορισμένου αδικήματος ή σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία και παρά οποιαδήποτε ακολουθούμενη πρακτική, ως νόμιμες πράξεις και ενέργειες, εκτός αν γίνεται ή θα γίνει ρητή πρόβλεψη για το αντίθετο-

(α) Όπου σε ξένα κράτη επιτρέπεται, η παρακολούθηση συνδιαλέξεων και επικοινωνιών με έγκριση και υπό τον έλεγχο του δικαστηρίου ή άλλης ανάλογης αρχής του ξένου κράτους και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού·

(β) η λήψη μαρτυρίας ή εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κράτη του εξωτερικού σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

Απόδειξη προηγούμενων καταδικών από Δικαστήρια ξένων κρατών

9.-(1) Όταν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε διαδικασία να αποδειχθεί η καταδίκη προσώπου για ποινικό αδίκημα, η καταδίκη του προσώπου αυτού από δικαστήριο ξένου κράτους μπορεί να αποδειχθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία για καθορισμένο αδίκημα με την παρουσίαση πιστοποιητικού καταδίκης το οποίο εκδίδεται από αρμόδια αρχή του ξένου κράτους συνοδευόμενο από συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του καταδίκου με τα οποία να αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο το αναφερόμενο στο πιστοποιητικό καταδίκης είναι το πρόσωπο για το οποίο επιδιώκεται η απόδειξη της καταδίκης.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου αρμόδια αρχή για την έκδοση πιστοποιητικού καταδίκης είναι η αρχή η οποία κατονομάζεται σε διμερή ή πολυμερή σύμβαση σχετικά με αμοιβαία νομική συνεργασία στην οποία η Κύπρος είναι μέρος ή αν δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή άλλο Υπουργείο αρμόδιο για την απονομή της δικαιοσύνης.

(3) Τα συμπληρωματικά στοιχεία της ταυτότητας του καταδίκου τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1), συνίστανται σε λεπτομερή περιγραφή των ατομικών χαρακτηριστικών του καταδίκου, περιλαμβανόμενων φωτογραφιών, δακτυλικών και, αν υπάρχουν, παλαμικών αποτυπωμάτων του εν λόγω προσώπου, καθώς και άλλων επιστημονικώς αποδεκτών στοιχείων, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστούν τέτοια, με σχετική αναφορά εκεί όπου είναι δυνατό στις περιστάσεις κάτω από τις οποίες λήφθηκαν οι φωτογραφίες, τα αποτυπώματα ή άλλα τέτοια στοιχεία και από ποιόν έχουν ληφθεί.

Κανονισμοί

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται ειδικότερα να ρυθμίζει με Κανονισμούς τα πιο κάτω:

(α) Την έναρξη και λήξη της ελεγχόμενης παράδοσης·

(β) τον τρόπο παρακολούθησης και την τήρηση στοιχείων σχετικά με τη διακίνηση των απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων αντικειμένων.

Διαδικαστικοί κανονισμοί

11. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διαδικαστικούς κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 8.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση δημοσιευομένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.