Απόδειξη προηγούμενων καταδικών από Δικαστήρια ξένων κρατών

9.-(1) Όταν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε διαδικασία να αποδειχθεί η καταδίκη προσώπου για ποινικό αδίκημα, η καταδίκη του προσώπου αυτού από δικαστήριο ξένου κράτους μπορεί να αποδειχθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία για καθορισμένο αδίκημα με την παρουσίαση πιστοποιητικού καταδίκης το οποίο εκδίδεται από αρμόδια αρχή του ξένου κράτους συνοδευόμενο από συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του καταδίκου με τα οποία να αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο το αναφερόμενο στο πιστοποιητικό καταδίκης είναι το πρόσωπο για το οποίο επιδιώκεται η απόδειξη της καταδίκης.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου αρμόδια αρχή για την έκδοση πιστοποιητικού καταδίκης είναι η αρχή η οποία κατονομάζεται σε διμερή ή πολυμερή σύμβαση σχετικά με αμοιβαία νομική συνεργασία στην οποία η Κύπρος είναι μέρος ή αν δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή άλλο Υπουργείο αρμόδιο για την απονομή της δικαιοσύνης.

(3) Τα συμπληρωματικά στοιχεία της ταυτότητας του καταδίκου τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1), συνίστανται σε λεπτομερή περιγραφή των ατομικών χαρακτηριστικών του καταδίκου, περιλαμβανόμενων φωτογραφιών, δακτυλικών και, αν υπάρχουν, παλαμικών αποτυπωμάτων του εν λόγω προσώπου, καθώς και άλλων επιστημονικώς αποδεκτών στοιχείων, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστούν τέτοια, με σχετική αναφορά εκεί όπου είναι δυνατό στις περιστάσεις κάτω από τις οποίες λήφθηκαν οι φωτογραφίες, τα αποτυπώματα ή άλλα τέτοια στοιχεία και από ποιόν έχουν ληφθεί.