Δημιουργία τεκμηρίου νομιμότητας ορισμένων ενεργειών

8. Οι πιο κάτω πράξεις και ενέργειες θεωρούνται για σκοπούς απόδειξης ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων σε σχέση με την εκδίκαση καθορισμένου αδικήματος ή σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία και παρά οποιαδήποτε ακολουθούμενη πρακτική, ως νόμιμες πράξεις και ενέργειες, εκτός αν γίνεται ή θα γίνει ρητή πρόβλεψη για το αντίθετο-

(α) Όπου σε ξένα κράτη επιτρέπεται, η παρακολούθηση συνδιαλέξεων και επικοινωνιών με έγκριση και υπό τον έλεγχο του δικαστηρίου ή άλλης ανάλογης αρχής του ξένου κράτους και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού·

(β) η λήψη μαρτυρίας ή εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κράτη του εξωτερικού σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.