Ευθύνη προσώπων που λαμβάνουν μέρος στην ελεγχόμενη παράδοση

7. Τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην εκτέλεση ελεγχόμενης παράδοσης σε οποιοδήποτε στάδιο, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιά που προξενείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία λόγω καλόπιστου λάθους στη διαβίβαση πληροφοριών.