Λήψη αποφάσεων για ελεγχόμενη παράδοση

6.-(1) Οι αποφάσεις για ελεγχόμενη παράδοση λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και όπου είναι δυνατό ορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν ή ενδέχεται να ληφθούν.

(2) Οι αποφάσεις για ελεγχόμενη παράδοση λαμβάνονται από τους πιο κάτω:

(α) Τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο του με κοινοποίηση της απόφασης του προς το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων·

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό εκπρόσωπο του με κοινοποίηση της απόφασης του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας·

(γ) τους (α) και (β) πιο πάνω από κοινού.

(3) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ειδοποιείται προηγουμένως για κάθε απόφαση για ελεγχόμενη παράδοση και μπορεί να δώσει τέτοιες οδηγίες που ήθελε κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες.