Ελεγχόμενη παράδοση μόνο όπου υπάρχει αμοιβαία συμφωνία

5.-(1) Η ελεγχόμενη παράδοση σε συνεργασία με άλλα κράτη διενεργείται μόνο με εκείνα τα κράτη με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί στη σύναψη αμοιβαίων συμφωνιών ή διευθετήσεων προς το σκοπό εξακρίβωσης της ταυτότητας προσώπων ενεχομένων σε καθορισμένα αδικήματα για τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον αυτών.

(2) Τα κράτη που αναφέρονται στο εδάφιο (1) γνωστοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει συναφθεί αμοιβαία συμφωνία ή δεν έγινε διευθέτηση με κράτος για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του εδαφίου (1), ελεγχόμενη παράδοση μπορεί να γίνει με βάση πρότυπο όρων αμοιβαίας συνεργασίας το οποίο εκδίδει με Γνωστοποίηση του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή με βάση συμφωνία αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών ή τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.