Ελεγχόμενη παράδοση και πράξεις σχετικά με αυτή

4.-(1) Η ελεγχόμενη παράδοση επιτρέπεται όταν διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οι πιο κάτω πράξεις και ενέργειες συνιστούν ελεγχόμενη παράδοση ή είναι συνεπακόλουθες αυτής είτε αυτές έγιναν εντός ή εκτός Κύπρου-

(α) Κατακράτηση ή καταστροφή ή κατακράτηση και καταστροφή ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας απαγορευμένων ουσιών ή αντικειμένων που εισάγονται ή διακινούνται παράνομα στην Κύπρο και αντικατάσταση τους ολικώς ή μερικώς με άλλες ουσίες ή αντικείμενα·

(β) εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, μεταφορά ή διακίνηση απαγορευμένων ουσιών μόνων τους ή μαζί με άλλες ουσίες ή αντικείμενα υπό παρακολούθηση και έλεγχο τόσο από και προς την Κύπρο όσο και εντός της Κύπρου·

(γ) εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, μεταφορά ή διακίνηση απαγορευμένων αντικειμένων μόνων τους ή μαζί με άλλα αντικείμενα ή ουσίες υπό παρακολούθηση και έλεγχο τόσο από και προς την Κύπρο όσο και εντός της Κύπρου·

(δ) οποιαδήποτε συμφωνία ή συνεργασία με πρόσωπα τα οποία είναι αναμεμιγμένα στη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων·

(ε) οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια η οποία είναι αναγκαία για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της μεθόδου της ελεγχόμενης παράδοσης.

(3) Κατά την εφαρμογή των προνοιών του εδαφίου (2) πιο πάνω, η αποστολή, παράδοση ή παραλαβή-

(α) Μέρους της ποσότητας των απαγορευμένων ουσιών ή των απαγορευμένων αντικειμένων· ή

(β) άλλων ουσιών ή αντικειμένων με τις οποίες ή τα οποία αντικαταστάθηκαν οι απαγορευμένες ουσίες ή τα απαγορευμένα αντικείμενα,

θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς ως αποστολή, παράδοση ή παραλαβή των απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων αντικειμένων ως να μην είχαν αντικατασταθεί ολικώς ή μερικώς με άλλες ουσίες ή αντικείμενα.