Καθορισμένα αδικήματα

3.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται μόνο για αδικήματα τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (2), εκτός αν γίνεται στον παρόντα Νόμο ή άλλο νόμο διαφορετική πρόνοια.

(2) Τα αδικήματα τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) είναι-

(α) Αδικήματα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφο 1 της Σύμβασης και τα οποία συνιστούν αδικήματα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(β) αδικήματα σχετιζόμενα με παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, χρήση, εμπορία, μεταφορά ή διακίνηση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών·

(γ) αδικήματα σχετιζόμενα με εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, χρήση, εμπορία, μεταφορά ή διακίνηση κλοπιμαίων αντικειμένων·

(δ) αδικήματα σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή, χρήση, εμπορία ή διακίνηση πυρηνικού υλικού, όπως αυτά ερμηνεύονται στον περί της Σύμβασης για Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού (Κυρωτικός και Άλλες Διατάξεις) Νόμο του 1998·

(δ1) αδικήματα σχετιζόμενα με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με τη χρήση ρευστών διαθεσίμων:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο όρος «ρευστά διαθέσιμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον εν λόγω όρο στο άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 1672/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005∙

(ε) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα το οποίο καθορίζεται ως αδίκημα για σκοπούς του παρόντος Νόμου σε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 10.