Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“απαγορευμένα αντικείμενα” σημαίνει αντικείμενα αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα προβλεπόμενο από το άρθρο 3·

“απαγορευμένες ουσίες” σημαίνει ναρκωτικά φάρμακα και ψυχότροπες ουσίες όπως καθορίζονται στον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο 1977 μέχρι 1992 ή ουσιών που εκάστοτε περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι και Πίνακα ΙΙ της Σύμβασης·

“Αρχηγός Αστυνομίας” σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου·

“Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων Κύπρου·

“ελεγχόμενη παράδοση” σημαίνει τη μέθοδο σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η διέλευση απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων αντικειμένων από, προς, ή μέσω της επικράτειας μιας ή περισσότερων χωρών, εν γνώσει και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχων με σκοπό την αναγνώριση προσώπων αναμεμιγμένων στη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων·

”καθορισμένα αδικήματα” σημαίνει τα αδικήματα τα οποία καθορίζονται για σκοπούς του παρόντος Νόμου δυνάμει του άρθρου 3·

“Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων” όπως μετονομάστηκε από 1ης Οκτωβρίου 1994 το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας, σημαίνει το Συμβούλιο το οποίο συστάθηκε με τη Σύμβαση ‘Εγκαθίδρυσης’ Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, που έχει υπογραφεί στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 1950 και στην οποία η Κύπρος προσχώρησε την 31η Αυγούστου 1967·

“Σύμβαση” σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1988, και η οποία υπογράφτηκε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 20 Δεκεμβρίου 1988 και κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Κυρωτικό) Νόμο του 1990.