Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση δημοσιευομένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.