Διαδικαστικοί κανονισμοί

11. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διαδικαστικούς κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 8.