Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικάς Εταιρείας Νόμοι του 1978 έως 1989 θα αναφέρωνται μαζί ως οι περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικάς Εταιρείας Νόμοι του 1978 έως 1989.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“εκτοπισθείσα εταιρεία” σημαίνει εγγεγραμμένην συνεργατικήν εταιρείαν ήτις έχει κηρυχθή ή ήθελεν εν τω μέλλοντι κηρυχθή ως εκτοπισθείσα εταιρεία δυνάμει του περί Εκτοπισθεισών Συνεργατικών Εταιρειών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1977 και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

“ημερομηνία εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας” σημαίνει την ημερομηνίαν καθ’ ην η εταιρεία, ως εκ της Τουρκικής εισβολής, απώλεσε την έδραν αυτής ή την ημερομηνίαν καθ’ ην η τοιαύτη έδρα έχει ως εκ της εισβολής καταστή απροσπέλαστος·

“κατάθεσις” σημαίνει παν πιστωτικόν υπόλοιπον τηρούμενον υπό καταθέτου παρά εκτοπισθείση εταιρεία, ήτις εν τη συνήθει διεξαγωγή των εργασιών αυτής συμφώνως προς τους κανονισμούς αυτής και προς τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμον δέχεται καταθέσεις και περιλαμβάνει καταθέσεις γενομένας προ της ημερομηνίας εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας και αναληφθείσας ή ανανεωθείσας, εν όλω ή εν μέρει, προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικάς Εταιρείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 1985.

Χορήγησις δανείων

3.-(1) Πάσα εκτοπισθείσα εταιρεία δύναται, τη αιτήσει καταθέτου ο οποίος διετήρει κατά την ημερομηνίαν εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας και εξακολουθεί διατηρών παρ’ αυτή κατάθεσιν, να εγκρίνη προς αυτόν δάνειον μέχρι του ποσού της τοιαύτης καταθέσεως.

(2) Η έγκρισις οιουδήποτε δανείου δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου θα γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και υπό τοιούτους όρους ως η εγκρίνουσα το δάνειον εκτοπισθείσα εταιρεία ήθελε, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, ορίσει.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου κατάθεσις οιουδήποτε καταθέτου θεωρείται ότι υφίσταται παρά εκτοπισθείση εταιρεία, εάν ο καταθέτης ήθελεν αποδείξει, προς ικανοποίησιν της εν λόγω εταιρείας, ότι διετήρει κατά την ημερομηνίαν εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας και εξακολουθεί διατηρών παρ’ αυτή την τοιαύτην κατάθεσιν.

Όροι καταβολής δανείων

4. Παν δάνειον εγκρινόμενον δυνάμει του άρθρου 3-

(α) θα είναι καταβλητέον εις τον καταθέτην δι’ ίσων ετησίων δόσεων εντός επτά ετών, της πρώτης δόσεως ούσης καταβλητέας εντός εξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκάστης δε των επομένων δόσεων ούσης καταβλητέας εν έτος μετά την ημερομηνίαν της αμέσως προηγουμένης δόσεως.

(β) θα φέρη το αυτό επιτόκιον ως η κατάθεσις του καταθέτου, ή εν τη περιπτώσει πλέον της μιας καταθέσεως το επιτόκιον το οποίον θα καθορισθή υπό της εκτοπισθείσης εταιρείας νοουμένου ότι το καθορισθησόμενον επιτόκιον δεν θα υπερβαίνη τον μέσον σταθμικόν όρον όλων των καταθέσεων· και

(γ) θα είναι αποπληρωτέον συμφώνως προς όρους οριζομένους υπό της εκτοπισθείσης εταιρείας:

Νοείται ότι-

(α) Αι πρώται £250 εκάστου δανείου θα είναι καταβλητέαι εις τον καταθέτην εις μίαν δόσιν εντός εξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου· και

(β) αι επόμεναι £250 εκάστου δανείου θα είναι καταβλητέαι εις τον καταθέτην εντός ενός έτους από της καταβολής της πρώτης δόσεως:

Νοείται περαιτέρω ότι δάνειον, εγκρινόμενον υπό εκτοπισθείσης εταιρείας και του οποίου δεν ζητείται η ολική ή μερική καταβολή, παραμένει εις πίστιν του καταθέτου δυνάμενον να αποσυρθή, εν όλω ή εν μέρει, εντός των εν τω παρόντι άρθρω εκτιθεμένων χρονικών προθεσμιών ή μετά την λήξιν τούτων.

Συμψηφισμός οφειλών

4Α. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο καταθέτης δεν είναι λόγω της εκρύθμου καταστάσεως εκτοπισθείς ή πληγείς συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου ο υπολογισμός της καταθέσεως διά τους σκοπούς των άρθρων 3 και 4 θα γίνεται ως ακολούθως:

(α) Το εις πίστιν του καταθέτου ποσόν θα συμψηφίζεται μεθ’ οιασδήποτε αποδεικνυομένης οφειλής αυτού εις την εκτοπισθείσαν εταιρείαν.

(β) Εάν ο καταθέτης διατηρή πλείονα του ενός πιστωτικά υπόλοιπα ενώ εκ παραλλήλου ούτος οφείλει προς την εταιρείαν οιονδήποτε ποσόν ή ποσά εις ένα ή πλείονας χρεωστικούς λογαριασμούς, ο συμψηφισμός των υπολοίπων τούτων θα γίνεται καθ’ ον τρόπον ήθελε κρίνει σκόπιμον ή εκτοπισθείσα εταιρεία.

Δάνεια της Συνεργατικής Τραπέζης εις εκτοπισθείσας εταιρείας

5.-(1) Διά τον σκοπόν της υπό εκτοπισθεισών εταιρειών καταβολής δανείων εγκριθέντων δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος νόμου η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, τη προηγουμένη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών, θα χορηγή δάνεια εις τας εκτοπισθείσας εταιρείας, λαμβανομένης υπ’ όψιν της οικονομικής καταστάσεως εκάστης εξ αυτών, υπό τους όρους τους αναφερομένους εν τω εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Παν δάνειον χορηγηθέν μετά την 21ην Ιουλίου 1978 υπό της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης συμφώνως προς το εδάφιον (1),

(α) θα φέρη τοιούτον επιτόκιον από της επανόδου της οφειλέτιδος εκτοπισθείσης εταιρείας εις την αρχικήν αυτής έδραν ή από της επανακτήσεως υπό των μελών της των κατεχομένων υπό των Τούρκων εισβολέων ακινήτων ιδιοκτησιών των, αναλόγως της περιπτώσεως, ως ήθελε καθορισθή υπό του Υπουργού Οικονομικών·

(β) θα είναι αποπληρωτέον, ομού μετά των επ’ αυτού τόκων, μετά πάροδον εξ μηνών από της αναφερομένης εις την παράγραφον (1) επανόδου της εταιρείας ή της επανακτήσεως υπό των μελών της των ακινήτων ιδιοκτησιών των.

Εγγύησις της Δημοκρατίας

6. Παν δάνειον χορηγούμενον υπό της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης συμφώνως προς τα άρθρα 5 και 7 θα είναι υπό την εγγύησιν της Δημοκρατίας, υπό τοιούτους όρους ως ήθελον καθορισθή διά σχετικής συμβάσεως, αλλ’ εν ουδεμιά περιπτώσει θα είναι δυνατόν όπως η Δημοκρατία κληθή να καταβάλη οιονδήποτε ποσόν δυνάμει της τοιαύτης εγγυήσεως προ της παρελεύσεως τουλάχιστον δέκα ετών από της συνάψεως του δανείου.

Χορήγησις δανείου εις εκτοπισθείσαν εταιρείαν εις ωρισμένας περιπτώσεις

7.-(1) Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένης διατάξεως, εις περίπτωσιν εκτοπισθείσης εταιρείας ήτις κατέβαλεν ή ανενέωσεν, εν όλω ή εν μέρει, προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικάς Εταιρείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 1985 καταθέσεις γενομένας παρ’ αυτή προ της ημερομηνίας εκτοπισμού ταύτης αύτη δύναται να ζητή παρά τη Συνεργατική Κεντρική Τραπέζη την χορήγησιν δανείου μέχρι του ύψους των καταβληθεισών ή ανανεωθεισών καταθέσεων εν συνόλω.

(2) Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα θα χορηγή οιονδήποτε τοιούτο δάνειον, τη προηγουμένη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών και υπό τους όρους τους αναφερομένους εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

(3) Εν τη χορηγήσει οιουδήποτε δανείου συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δέον να λαμβάνωνται υπ’ όψιν τα διαθέσιμα παρ’ εκάστη εκτοπισθείση εταιρεία κεφάλαια, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε πληρωμών γενομένων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Πληρωμή εναπομεινάντων υπολοίπων καταθέσεων

8.-(1) Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένης διατάξεως, παν εναπομείναν την 20ήν Ιουλίου 1985 υπόλοιπον αποπληρωτέων καταθέσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου θα είναι καταβλητέον εις τον καταθέτην δι’ ίσων εξαμηνιαίων δόσεων εντός δύο ετών από της ειρημένης ημερομηνίας της πρώτης εξαμηνιαίας δόσεως ούσης καταβλητέας εντός τριών μηνών από της ιδίας ως ανωτέρω ημερομηνίας, εκάστης δε των επομένων δόσεων ούσης καταβλητέας εις το τέλος εκάστης των αμέσως επομένων εξαμηνιών.

(2) Διά τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, αι λοιπαί διατάξεις του παρόντος Νόμου, άνευ όμως βλάβης ή επηρεασμού των εν τω άρθρω 7 του παρόντος Νόμου προνοουμένων ρυθμίσεων.

Παροχή στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών υπό Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης και εκτοπισθεισών εταιρειών εις την Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας

9. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα προ της χορηγήσεως οιουδήποτε δανείου, και πάσα εκτοπισθείσα εταιρεία προ της εγκρίσεως ή υποβολής δανείου συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον, υποχρεούται όπως παράσχη εις την Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας παν στοιχείον και έγγραφον και πάσαν πληροφορίαν, σχετιζόμενον ή σχετιζομένην προς την προτεινομένην χορήγησιν ή έγκρισιν του δανείου.