Χορήγησις δανείων

3.-(1) Πάσα εκτοπισθείσα εταιρεία δύναται, τη αιτήσει καταθέτου ο οποίος διετήρει κατά την ημερομηνίαν εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας και εξακολουθεί διατηρών παρ’ αυτή κατάθεσιν, να εγκρίνη προς αυτόν δάνειον μέχρι του ποσού της τοιαύτης καταθέσεως.

(2) Η έγκρισις οιουδήποτε δανείου δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου θα γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και υπό τοιούτους όρους ως η εγκρίνουσα το δάνειον εκτοπισθείσα εταιρεία ήθελε, τη συγκαταθέσει του Υπουργού Οικονομικών, ορίσει.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου κατάθεσις οιουδήποτε καταθέτου θεωρείται ότι υφίσταται παρά εκτοπισθείση εταιρεία, εάν ο καταθέτης ήθελεν αποδείξει, προς ικανοποίησιν της εν λόγω εταιρείας, ότι διετήρει κατά την ημερομηνίαν εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας και εξακολουθεί διατηρών παρ’ αυτή την τοιαύτην κατάθεσιν.