Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“εκτοπισθείσα εταιρεία” σημαίνει εγγεγραμμένην συνεργατικήν εταιρείαν ήτις έχει κηρυχθή ή ήθελεν εν τω μέλλοντι κηρυχθή ως εκτοπισθείσα εταιρεία δυνάμει του περί Εκτοπισθεισών Συνεργατικών Εταιρειών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1977 και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

“ημερομηνία εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας” σημαίνει την ημερομηνίαν καθ’ ην η εταιρεία, ως εκ της Τουρκικής εισβολής, απώλεσε την έδραν αυτής ή την ημερομηνίαν καθ’ ην η τοιαύτη έδρα έχει ως εκ της εισβολής καταστή απροσπέλαστος·

“κατάθεσις” σημαίνει παν πιστωτικόν υπόλοιπον τηρούμενον υπό καταθέτου παρά εκτοπισθείση εταιρεία, ήτις εν τη συνήθει διεξαγωγή των εργασιών αυτής συμφώνως προς τους κανονισμούς αυτής και προς τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμον δέχεται καταθέσεις και περιλαμβάνει καταθέσεις γενομένας προ της ημερομηνίας εκτοπισμού συνεργατικής εταιρείας και αναληφθείσας ή ανανεωθείσας, εν όλω ή εν μέρει, προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικάς Εταιρείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 1985.