Όροι καταβολής δανείων

4. Παν δάνειον εγκρινόμενον δυνάμει του άρθρου 3-

(α) θα είναι καταβλητέον εις τον καταθέτην δι’ ίσων ετησίων δόσεων εντός επτά ετών, της πρώτης δόσεως ούσης καταβλητέας εντός εξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκάστης δε των επομένων δόσεων ούσης καταβλητέας εν έτος μετά την ημερομηνίαν της αμέσως προηγουμένης δόσεως.

(β) θα φέρη το αυτό επιτόκιον ως η κατάθεσις του καταθέτου, ή εν τη περιπτώσει πλέον της μιας καταθέσεως το επιτόκιον το οποίον θα καθορισθή υπό της εκτοπισθείσης εταιρείας νοουμένου ότι το καθορισθησόμενον επιτόκιον δεν θα υπερβαίνη τον μέσον σταθμικόν όρον όλων των καταθέσεων· και

(γ) θα είναι αποπληρωτέον συμφώνως προς όρους οριζομένους υπό της εκτοπισθείσης εταιρείας:

Νοείται ότι-

(α) Αι πρώται £250 εκάστου δανείου θα είναι καταβλητέαι εις τον καταθέτην εις μίαν δόσιν εντός εξ μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου· και

(β) αι επόμεναι £250 εκάστου δανείου θα είναι καταβλητέαι εις τον καταθέτην εντός ενός έτους από της καταβολής της πρώτης δόσεως:

Νοείται περαιτέρω ότι δάνειον, εγκρινόμενον υπό εκτοπισθείσης εταιρείας και του οποίου δεν ζητείται η ολική ή μερική καταβολή, παραμένει εις πίστιν του καταθέτου δυνάμενον να αποσυρθή, εν όλω ή εν μέρει, εντός των εν τω παρόντι άρθρω εκτιθεμένων χρονικών προθεσμιών ή μετά την λήξιν τούτων.