Συμψηφισμός οφειλών

4Α. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο καταθέτης δεν είναι λόγω της εκρύθμου καταστάσεως εκτοπισθείς ή πληγείς συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Ανακουφίσεως Οφειλετών (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου ο υπολογισμός της καταθέσεως διά τους σκοπούς των άρθρων 3 και 4 θα γίνεται ως ακολούθως:

(α) Το εις πίστιν του καταθέτου ποσόν θα συμψηφίζεται μεθ’ οιασδήποτε αποδεικνυομένης οφειλής αυτού εις την εκτοπισθείσαν εταιρείαν.

(β) Εάν ο καταθέτης διατηρή πλείονα του ενός πιστωτικά υπόλοιπα ενώ εκ παραλλήλου ούτος οφείλει προς την εταιρείαν οιονδήποτε ποσόν ή ποσά εις ένα ή πλείονας χρεωστικούς λογαριασμούς, ο συμψηφισμός των υπολοίπων τούτων θα γίνεται καθ’ ον τρόπον ήθελε κρίνει σκόπιμον ή εκτοπισθείσα εταιρεία.