Δάνεια της Συνεργατικής Τραπέζης εις εκτοπισθείσας εταιρείας

5.-(1) Διά τον σκοπόν της υπό εκτοπισθεισών εταιρειών καταβολής δανείων εγκριθέντων δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος νόμου η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, τη προηγουμένη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών, θα χορηγή δάνεια εις τας εκτοπισθείσας εταιρείας, λαμβανομένης υπ’ όψιν της οικονομικής καταστάσεως εκάστης εξ αυτών, υπό τους όρους τους αναφερομένους εν τω εδαφίω (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Παν δάνειον χορηγηθέν μετά την 21ην Ιουλίου 1978 υπό της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης συμφώνως προς το εδάφιον (1),

(α) θα φέρη τοιούτον επιτόκιον από της επανόδου της οφειλέτιδος εκτοπισθείσης εταιρείας εις την αρχικήν αυτής έδραν ή από της επανακτήσεως υπό των μελών της των κατεχομένων υπό των Τούρκων εισβολέων ακινήτων ιδιοκτησιών των, αναλόγως της περιπτώσεως, ως ήθελε καθορισθή υπό του Υπουργού Οικονομικών·

(β) θα είναι αποπληρωτέον, ομού μετά των επ’ αυτού τόκων, μετά πάροδον εξ μηνών από της αναφερομένης εις την παράγραφον (1) επανόδου της εταιρείας ή της επανακτήσεως υπό των μελών της των ακινήτων ιδιοκτησιών των.