Εγγύησις της Δημοκρατίας

6. Παν δάνειον χορηγούμενον υπό της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης συμφώνως προς τα άρθρα 5 και 7 θα είναι υπό την εγγύησιν της Δημοκρατίας, υπό τοιούτους όρους ως ήθελον καθορισθή διά σχετικής συμβάσεως, αλλ’ εν ουδεμιά περιπτώσει θα είναι δυνατόν όπως η Δημοκρατία κληθή να καταβάλη οιονδήποτε ποσόν δυνάμει της τοιαύτης εγγυήσεως προ της παρελεύσεως τουλάχιστον δέκα ετών από της συνάψεως του δανείου.