Χορήγησις δανείου εις εκτοπισθείσαν εταιρείαν εις ωρισμένας περιπτώσεις

7.-(1) Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένης διατάξεως, εις περίπτωσιν εκτοπισθείσης εταιρείας ήτις κατέβαλεν ή ανενέωσεν, εν όλω ή εν μέρει, προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του περί Καταθέσεων εις Εκτοπισθείσας Συνεργατικάς Εταιρείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 1985 καταθέσεις γενομένας παρ’ αυτή προ της ημερομηνίας εκτοπισμού ταύτης αύτη δύναται να ζητή παρά τη Συνεργατική Κεντρική Τραπέζη την χορήγησιν δανείου μέχρι του ύψους των καταβληθεισών ή ανανεωθεισών καταθέσεων εν συνόλω.

(2) Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα θα χορηγή οιονδήποτε τοιούτο δάνειον, τη προηγουμένη εγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών και υπό τους όρους τους αναφερομένους εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

(3) Εν τη χορηγήσει οιουδήποτε δανείου συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου δέον να λαμβάνωνται υπ’ όψιν τα διαθέσιμα παρ’ εκάστη εκτοπισθείση εταιρεία κεφάλαια, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε πληρωμών γενομένων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.