Πληρωμή εναπομεινάντων υπολοίπων καταθέσεων

8.-(1) Ανεξαρτήτως πάσης ετέρας εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένης διατάξεως, παν εναπομείναν την 20ήν Ιουλίου 1985 υπόλοιπον αποπληρωτέων καταθέσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου θα είναι καταβλητέον εις τον καταθέτην δι’ ίσων εξαμηνιαίων δόσεων εντός δύο ετών από της ειρημένης ημερομηνίας της πρώτης εξαμηνιαίας δόσεως ούσης καταβλητέας εντός τριών μηνών από της ιδίας ως ανωτέρω ημερομηνίας, εκάστης δε των επομένων δόσεων ούσης καταβλητέας εις το τέλος εκάστης των αμέσως επομένων εξαμηνιών.

(2) Διά τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζωνται, τηρουμένων των αναλογιών, αι λοιπαί διατάξεις του παρόντος Νόμου, άνευ όμως βλάβης ή επηρεασμού των εν τω άρθρω 7 του παρόντος Νόμου προνοουμένων ρυθμίσεων.