Παροχή στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών υπό Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης και εκτοπισθεισών εταιρειών εις την Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας

9. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα προ της χορηγήσεως οιουδήποτε δανείου, και πάσα εκτοπισθείσα εταιρεία προ της εγκρίσεως ή υποβολής δανείου συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον, υποχρεούται όπως παράσχη εις την Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας παν στοιχείον και έγγραφον και πάσαν πληροφορίαν, σχετιζόμενον ή σχετιζομένην προς την προτεινομένην χορήγησιν ή έγκρισιν του δανείου.