ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Καθίδρυσις και συγκρότησις Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

6.-(1) Καθιδρύεται Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού συγκειμένη εξ ενός προέδρου, ενός αντιπροέδρου και τριών ετέρων μελών, διοριζομένων υπό του Οργανισμού.

(2) Τα μέλη της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού δέον όπως είναι πρόσωπα υψηλού ηθικού επιπέδου, ανεξάρτητα και κατέχωσι πείραν και ικανότητα περί τον αθλητισμόν.

Κανένα πρόσωπο που είναι πρόεδρος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε Επιτροπής με οποιοδήποτε όνομα που έχει τη διοίκηση οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου ομαδικού αθλήματος δεν μπορεί να διοριστεί ή να παραμείνει μέλος οποιουδήποτε οργάνου ή επιτροπής του Οργανισμού που προνοείται από τον παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των ετέρων μελών της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού είναι διετής:

Νοείται ότι ο Οργανισμός δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον, προ της λήξεως της θητείας αυτής, να τερματίση τον διορισμόν του Προέδρου ή οιουδήποτε ετέρου μέλους της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού λόγω συχνής απουσίας αυτού εκ των συνεδριάσεων της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού.

Απαρτία και απόφασις κατά πλειοψηφίαν Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

7. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος αυτής και εν έτερον μέλος αυτής. Οσάκις η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού απαρτίζεται εκ ζυγού αριθμού μελών, μη επιτευχθείσης ομοφωνίας, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, ως θα ήτο η περίπτωσις, θα έχη δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

Εξουσία Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού προς έκδοσιν οδηγιών

8. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού κέκτηται εξουσίαν όπως ρυθμίζη τα των συνεδριάσεων αυτής και την ενώπιον αυτής ακολουθητέαν διαδικασίαν και καθορίζη τα τέλη και έξοδα της ενώπιον αυτής διαδικασίας.

Αρμοδιότητες Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

9. Η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού κέκτηται τας εξής αρμοδιότητας:

(1) Ως πρωτοβάθμιος Δικαστική Επιτροπή-

(α) όπως εκδικάζη αθλητικάς δικαστικάς υποθέσεις οσάκις το καταστατικόν της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπη περί τούτου~

(β) όπως εκδικάζη αθλητικά παραπτώματα, οσάκις το καταστατικόν της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπη περί τούτου:

Νοείται ότι οσάκις δι’ αθλητικήν δικαστικήν υπόθεσιν ή αθλητικόν παράπτωμα η οικεία αθλητική ομοσπονδία ή το οικείον αθλητικόν σωματείον έχη αρμοδιότητα εκδικάσεως η Ανωτάτη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού θα ασκή πρωτοβάθμιον δικαστικήν δικαιοδοσίαν εάν η οικεία ομοσπονδία ή το οικείον αθλητικόν σωματείον δεν ασκήσουν την ως είρηται αρμοδιότητα εντός δεκαπέντε ημερών από της ημερομηνίας καθ’ ην η αθλητική δικαστική υπόθεσις εδημιουργήθη ή το αθλητικόν παράπτωμα διεπράχθη~

(γ) Όπως εκδικάζει αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν αντιαθλητική συμπεριφορά, που αφορά-

(i) Xoρήγηση σε αθλητή ή λήψη από αθλητή χημικής ουσίας ή φαρμάκου ή άλλης ουσίας που είναι ενδεχόμενο να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας τους (doping) ή χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης.

(ii) Απαίτηση ή αποδοχή ή συμφωνία ή υπόσχεση να δεχτεί ή απόπειρα να δεχτεί ή να λάβει περιουσία ή ωφέλημα ή δώρα ή χρηματική αμοιβή ή άλλο αντάλλαγμα, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου ή με σκοπό να επιδείξει εύνοια υπέρ ενός σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί.

(iii) Προσφορά, χορήγηση, παροχή, προμήθεια ή υπόσχεση για προσφορά ή προμήθεια περιουσίας ή ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος αγώνα, είτε υπέρ είτε κατά ομάδας ή σωματείου σε αγώνα που διεξήχθηκε, διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί:

Νοείται ότι το αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα και άσχετα από το αν η προσφορά, χορήγημα, παροχή, προμήθεια περιουσίας, ωφελήματος ή δώρου ή χρηματικής αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος δίνεται, προσφέρεται ή γίνεται σε συγγενή ή οικείο ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι ο σκοπός είναι η αλλοίωση του αποτελέσματος του αγώνα.

(iv) Παρότρυνση ή συμφωνία για αλλοίωση ή επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε αγώνα ή αγώνες για οποιοδήποτε λόγο, έστω και χωρίς χρηματικό ή άλλο αντάλλαγμα.

(v) Καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή έκτακτης αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου έκτακτου ανταλλάγματος από σωματείο, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη σωματείου ή από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε άλλο σωματείο ή αθλητή/αθλήτρια ή αθλητές/αθλήτριες άλλου σωματείου, με σκοπό να διεγείρουν τις σωματικές ή ψυχικές δυνάμεις των αθλητών για επίτευξη αποτελέσματος που κρίνεται ευνοϊκό υπέρ του σωματείου που προβαίνει στην καταβολή ή υπόσχεση για καταβολή αμοιβής, φιλοδωρήματος, πριμ ή άλλου ανταλλάγματος:

Νοείται ότι δεν διαπράττεται κανένα αδίκημα, όταν σωματείο ή μέλος του μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου υπόσχεται ή καταβάλλει οποιαδήποτε παροχή, φιλοδώρημα ή πριμ στους αθλητές/αθλήτριες του δικού του σωματείου για επίτευξη ευνοϊκού αποτελέσματος υπέρ του δικού του σωματείου.

(vi) Ενέργιες που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να προκαλέσουν τη δυσπιστία ή καχυποψία για τη διαιτησία ή γενικά για τη διοργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα ή για τη συμμετοχή οποιουδήποτε στον αγώνα ή να προαγάγουν αισθήματα εχθρότητας ή κακής διάθεσης μεταξύ των οπαδών ή αθλητών ή σωματείων ή διαιτητών ή φιλάθλων ή άλλων προσώπων που έχουν συνδράμει ή θα συνδράμουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

(vii) Eνέργειες που αποδίδουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιοδήποτε αθλητικό αδίκημα ή κακή πρόθεση ή αντιαθλητική συμπεριφορά που βλάπτει είτε την ασχολία του ή το επάγγελμα του ή το εκθέτουν σε γενικό μίσος, περιφρόνηση ή προκατάληψη ή το γελοιοποιούν:

Νοείται ότι η ΑΔΕΑ στην πρωτοβάθμια δικαιοδοσία της δεν έχει, δυνάμει των υποπαραγράφων (vi) και (vii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε δικαιοδοσία επί ιδιοκτητών εφημερίδων, εκδοτών εφημερίδων, δημοσιογράφων ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών προσώπων τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

(viii) Πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν αντιαθλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά ή περιφρόνηση ή ανυπακοή σε οποιαδήποτε διαταγή ή απόφαση της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ή του Οργανισμού.

(ix) Πράξη ή παράλειψη που προορίζεται να αποτρέψει, ή ενδέχεται να αποτρέψει οποιοδήποτε πρόσωπο από του να ενεργήσει σε διαδικασία της ΑΔΕΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος.

(x) Πράξη ή παράλειψη η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε ενώπιον της ΑΔΕΑ διαδικασία ή οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη διαδικασίας ενώπιον της ΑΔΕΑ.

(xi) Αθλητικά παραπτώματα που συνιστούν παράβαση ή μη συμμμόρφωση στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Ως η Ανωτάτη δευτεροβάθμιος Δικαστική Επιτροπή, όπως κρίνη και αποφασίζη επί πάσης εφέσεως, ήτις ήθελεν ασκηθή κατ’ αποφάσεων των οικείων δικαστικών επιτροπών, οσάκις τοιαύτη έφεσις επιτρέπεται υπό των οικείων καταστατικών και εφ’ όσον ο Οργανισμός θα απεδέχετο τοιαύτην αρμοδιότητα.

(3) Να επιδικάζη έξοδα εις αμφοτέρας τας εν εδαφίοις (1) και (2) του παρόντος άρθρου προβλεπομένας περιπτώσεις.

Προσφυγαί και προθεσμία ασκήσεως προσφυγών ενώπιον Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

10.-(1) Η διαδικασία ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού πρωτοβαθμίου ή δευτεροβαθμίου, άρχεται διά προσφυγής ήτις ασκείται υπό παντός ενδιαφερομένου προσώπου, αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ομοσπονδίας, ή του Οργανισμού.

(2) Η προσφυγή ενώπιον της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ως πρωτοβαθμίου τοιαύτης ασκείται εντός δεκαπέντε ημερών από της ημέρας, καθ’ ην ανεφύη η διαφορά, η τη αδεία του Οργανισμού ανά πάσαν περίοδον εν περιπτώσει ανακαλύψεως παρατυπίας, η δε έφεσις εντός οκτώ ημερών από της ημέρας, καθ’ ην εκοινοποιήθη η απόφασις, ήτις προσβάλλεται διά της εφέσεως.

(3) Καταγγελία δι’ αθλητικόν παράπτωμα δέον όπως υποβληθή εντός δεκαπέντε ημερών, αφ’ ης εγένετο η συνιστώσα το παράπτωμα πράξις ή παράλειψις.

Αποφάσεις Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού και επιβλητέαι ποιναί

11.-(1) Αι αποφάσεις της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού είναι οριστικαί και αμετάκλητοι.

(2) Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού δύναται να επιβάλει τις εξής ποινές:

(α) Σε πρόσωπα-

(i) Προφορική επιτίμηση,

(ii) αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(iii) χρηματική ποινή μέχρι .2.000,

(iv) αποκλεισμός μέχρι δύο χρόνια από τους επίσημους ή άλλους αγώνες,

(v) οριστική διαγραφή και χαρακτηρισμό του προσώπου ως μη φιλάθλου,

(vi) αποκλεισμό μέχρι και δύο χρόνων από τους αθλητικούς χώρους.

(β) Σε αθλητικά σωματεία, συλλόγους και συνδέσμους-

(i) Αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(ii) χρηματική ποινή μέχρι .5.000,

(iii) απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος στην έδρα τους για περίοδο που να μην υπερβαίνει τον ένα γύρο του αντίστοιχου πρωταθλήματος,

(iv) απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος στην έδρα τους με παρουσία θεατών για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους τέσσερις αγώνες του αντίστοιχου πρωταθλήματος,

(v) αφαίρεση μέχρι και εννέα βαθμών,

(vi) προσωρινό αποκλεισμό από τους αγώνες για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια,

(vii) οριστική διαγραφή από την ομοσπονδία στην οποία ανήκουν, όταν πρόκειται για σοβαρή παραβίαση των βασικών ή θεμελιωδών αρχών των αθλητικών θεσμίων.

(γ) Σε αθλητικές ομοσπονδίες-

(i) Αυστηρή γραπτή επιτίμηση,

(ii) αυστηρή δημόσια επιτίμηση,

(iii) χρηματική ποινή μέχρι .10.000.

(3) Άρνησις ή παράλειψις συμμορφώσεως προς οιανδήποτε απόφασιν της Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού επάγεται την άμεσον διαγραφήν και τον χαρακτηρισμόν του προσώπου, όπερ ευθύνεται διά την τοιαύτην άρνησιν ή παράλειψιν, ως μη φιλάθλου.

(4) Οι χαρακτηριζόμενοι ως μη φίλαθλοι δεν δύνανται να μετέχωσι, υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα, είτε ως διοικούντες είτε ως μέλη, είτε ως αθληταί, είτε ως ασκούμενοι, εις τα πάσης φύσεως αθλητικά σωματεία, συνδέσμους ή ομοσπονδίας, ουδέ να είναι άρχοντες, κριταί, διαιτηταί ή ιατροί αγώνων, γυμνασίαρχοι, ή αρχηγοί αθλητικών ομάδων.

(5) Η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού μπορεί να επιλαμβάνεται και να εκδικάζει αυτεπάγγελτα όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

(6) Άρνηση ή παράλειψη προσέλευσης ενώπιον της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού ατόμου, σωματείου ή ομοσπονδίας δεόντως κληθέντων αποτελεί αδίκημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής και υπόκειται στην επιβολή των ποινών που προβλέπει ο Νόμος.

Προστασία Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Ανωτάτης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού

11Α. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Αθλητικής Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν ευθύνονται αστικώς ένεκα οποιασδήποτε εκφρασθείσας γνώμης που εμπεριέχεται στις εκδιδόμενες από αυτούς εκάστοτε αποφάσεις κατά την εκτέλεση ή άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Καθίδρυση και συγκρότηση Ανακριτικής Αρχής

11Β.-(1) Για σκοπούς διερεύνησης των αθλητικών αδικημάτων που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο εγκαθιδρύεται Ανακριτική Αρχή, η οποία διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

(2) Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, τα καθήκοντα λειτουργίας και η ενώπιον της Ανακριτικής Αρχής ακολουθητέα διαδικασία καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ.