ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Εξουσίαι Υπουργού αναφορικώς προς τον Οργανισμόν

12. Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως-

(α) ασκή εποπτείαν επί της λειτουργίας του Οργανισμού και επιθεωρή άπαντα τα στάδια και λοιπάς εγκαταστάσεις αυτού~

(β) κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδη προς τούτο οδηγίας γενικής φύσεως ως προς την ενάσκησιν των αρμοδιοτήτων αυτού, αναγκαίας διά το γενικόν συμφέρον της Δημοκρατίας, το δε Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να εφαρμόζη πάσαν τοιαύτην οδηγίαν~

(γ) απαιτή παρά του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρέχη εις αυτόν εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπάς πληροφορίας σχετιζομένας με την ιδιοκτησίαν του Οργανισμού και τας δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου το δε Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως παρέχη εις αυτόν παν ότι ο Υπουργός ήθελεν απαιτήσει επί τη βάσει της παρούσης παραγράφου και παρέχη πάσαν ευκολίαν προς εξέλεγξιν τούτων.