ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Προσωπικόν του Οργανισμού

13.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον γραφείον και υπηρεσίαν αναγκαίαν διά την προώθησιν των σκοπών του.

(2) Δέον να διορισθώσιν εις Γενικός Διευθυντής και το αναγκαίον διά τους σκοπούς του Οργανισμού προσωπικόν.

(3) Οι υπάλληλοι του Οργανισμού διορίζονται, τηρουμένου του άρθρου 9, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υπόκεινται εις τον διοικητικόν και πειθαρχικόν έλεγχον του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Η διάρθρωσις της υπηρεσίας του Οργανισμού, οι όροι υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντού και των λοιπών μελών του προσωπικού και τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως ως και ο πειθαρχικός κώδιξ και η άσκησις της πειθαρχικής εξουσίας θέλουσι καθορισθή.

Γενικός Διευθυντής

14.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού διορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τη εγκρίσει του Υπουργού.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον του Οργανισμού, προϊσταται της υπηρεσίας αυτού, μεριμνά διά την εκτέλεσιν των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκεί παν έτερον καθήκον ως ήθελε καθορισθή, υποκείμενος εις τας εκάστοτε διδομένας προς αυτόν οδηγίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτή τον Γενικόν Διευθυντήν όπως αποφασίζη και ενεργή αντί του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ οιουδήποτε θέματος της αρμοδιότητος αυτού, καθ’ ο μέτρον ήθελε τούτο κρίνει αναγκαίον διά την ομαλήν και αποδοτικήν διεξαγωγήν των εργασιών του Οργανισμού.