ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προϋπολογισμός του Οργανισμού

15.-(1) Ο Οργανισμός έχει ίδιον προϋπολογισμόν καταρτιζόμενον ετησίως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και υποκείμενον εις την έγκρισιν του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικόν πρόγραμμα του Οργανισμού δι’ έκαστον οικονομικόν έτος, το οποίον άρχεται την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζη τον τρόπον καθ’ ον θα καταρτίζηται ο προϋπολογισμός και θα εμφανίζηται η ανάλυσις των κονδυλίων του πίνακος εσόδων και εξόδων.

Βιβλία, λογαριασμοί και απολογισμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Οργανισμού

16.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς επί των δραστηριοτήτων του, ως ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(2) Περί της οικονομικής διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους συντάσσεται, μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, απολογισμός καθ’ ον τρόπον ήθελεν ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(3) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται υπό ελεγκτών τους οποίους ορίζει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(4) Ευθύς μετά τον έλεγχον των λογαριασμών του Οργανισμού το Διοικητικόν Συμβούλιον δέον όπως υποβάλη τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρίσεως ομού μετ’ αντιγράφου της εκθέσεως των ελεγκτών εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δι’ έγκρισιν. Ο απολογισμός και η έκθεσις των ελεγκτών δύνανται να δημοσιεύωνται υπό του Οργανισμού ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον, αντίγραφον δε αυτών κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων προς ενημέρωσιν αυτής.

Ταμείον του Οργανισμού

17.-(1) Ο Οργανισμός έχει χωριστόν ταμείον εις το οποίον κατατίθενται-

(α) άπαντα τα τέλη και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις επί αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αίτινες επιβάλλονται και εισπράττονται ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον~

(β) προϊόν εκ της λειτουργίας εν Κύπρω λαχείου προγνωστικών αθλητικών συναντήσεων ιδρυομένου ή λειτουργούντος ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον~

(γ) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού~

(δ) πάσα επιχορήγησις ή άλλο έσοδον όπερ ήθελε διατεθή υπέρ του Οργανισμού ή εισπραχθη υπ’ αυτού.

(2) Εκ του ταμείου του Οργανισμού καταβάλλονται-

(α) άπαντες οι μισθοί των μελών του προσωπικού του Οργανισμού και η αποζημίωσις εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα επιδόματα εις τα μέλη της Επιτροπής~

(β) το τοκοχρεωλύσιον οιουδήποτε δανείου συναφθέντος υπό του Οργανισμού~

(γ) εν γένει παν άλλο ποσόν νομίμως οφειλόμενον υπό του οργανισμού.

(3) Οιαδήποτε χρήματα του Οργανισμού μη αμέσως αναγκαία διά τας νομίμους πληρωμάς αυτού δύνανται να επενδυθώσιν ως ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

Δάνεια

18.-(1) Ο Οργανισμός δύναται προς προώθησιν των σκοπών του να συνάπτη δάνεια υπό τοιούτους όρους και εκ τοιαύτης πηγής ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου όπως εγγυάται, καθ’ ον τρόπον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει εύλογον, την αποπληρωμήν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου υπό του Οργανισμού.

Αθλητικά τέλη προς όφελος του Οργανισμού

19. Ο Οργανισμός κέκτηται εξουσίαν όπως επιβάλλη και εισπράττη τέλη και άλλα δικαιώματα και επιβαρύνσεις επί των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ως ήθελε καθορισθή.

Απαλλαγαί Φορολογίας

20. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται-

(α) [Διαγράφηκε]

(β) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας περί Χαρτοσήμων·

(γ) της πληρωμής οιουδήποτε φόρου επί του εισοδήματος του Οργανισμού καταβλητέου επί τη βάσει της εκάστοτε ισχυούσης περί Φόρου του Εισοδήματος νομοθεσίας.