ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σκοπός του Οργανισμού και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

5.-(1) Σκοπός του Οργανισμού είναι η προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του εν γένει αθλητισμού της νήσου, η καλλιέργεια και ανάπτυξις του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φιλάθλου πνεύματος παρά τω λαώ, η εντός του πλαισίου των υφισταμένων σχέσεων μετά εξωκυπριακών αρχών και οργανώσεων αθλητική προβολή της νήσου εις το εξωτερικόν και η εν συνεργασία μετά των αρχών και οργανώσεων τούτων, βελτίωσις της θέσεως αυτής εις την διεθνή αθλητικήν κίνησιν, καθώς και η προώθηση σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό.

(2) Προς επίτευξιν του σκοπού του Οργανισμού, το Διοικητικόν Συμβούλιον, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κέκτηται αρμοδιότητα όπως:

(α) Έχει την εποπτεία και συμβουλεύει, μέσα στα αθλητικά πλαίσια, για τα πάσης φύσεως εξωσχολικά αθλήματα, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τα αθλητικά σωματεία και τους αθλητικούς χώρους, με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού και την εξασφάλιση της εύρυθμης, πιστής και ακριβούς εφαρμογής και διεξαγωγής των εξωσχολικών αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων και την κρίση και διαιτησία τους μέσα στα πλαίσια της γενικά αναγνωρισμένης ηθικής και αθλητικής δεοντολογίας.

(β) καλλιεργή, διαδίδη, αναπτύσση και οργανώνη τον μαζικόν αθλητισμόν ή τον “Αθλητισμό Για Όλους” και καθορίζη τους φορείς τους και τας αρμοδιότητας αυτών.

(γ) Προβαίνει, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στην αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων, αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών συνομοσπονδιών που συστάθηκαν, νόμιμα στη Δημοκρατία, εγγράφει αυτά σε αθλητικό μητρώο που τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και εκδίδει ειδικό πιστοποιητικό για αυτή την αναγνώριση και εγγραφή.

(δ) παρέχη οικονομικήν και τεχνικήν βοήθειαν εις κοινότητας, αθλητικάς ομοσπονδίας, αθλητικά σωματεία, ομάδας και αποστολάς:

Νοείται ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διασφαλίζει ότι, στο πλαίσιο των καταβλητέων εκάστοτε μέσω του σχεδιασμού αυτού επιδομάτων, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που ενασχολούνται με το ίδιο άθλημα και έχουν τις ίδιες επιδόσεις και διακρίσεις, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της ισότητας και της αναλογικότητας, τυγχάνουν της ίδιας οικονομικής στήριξης.

(δι) διασφαλίζει, μεριμνά και προωθεί την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και την προσφορά από τις Ομοσπονδίες ίσων ευκαιριών και ίσων παροχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις εθνικές ομάδες.Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου «παροχή» σημαίνει ημερήσια έξοδα, έξοδα διακίνησης/οδοιπορικών, έξοδα συμμετοχής σε αγώνα, έξοδα ένδυσης/ υπόδησης και έξοδα διατροφής/σίτισης.

(ε) οργανώνη και θέτη εις λειτουργίαν κέντρα αθλητικά και γυμναστικά προς χρήσιν υπό του κοινού.

(στ) κατασκευάζη στάδια και εξευρίσκη, δημιουργή και οργανώνη χώρους προς άσκησιν αθλητών και αθλητικών ομάδων και παραχωρή προς χρήσιν τα στάδια και τους χώρους εις κοινότητας, αθλητικάς ομοσπονδίας ή αθλητικά σωματεία διά τους σκοπούς τούτους.

(ζ) εγκρίνη τους αθλητικούς χώρους διά τας εν αυτοίς διεξαγομένας πάσης φύσεως εξωσχολικάς αθλητικάς εκδηλώσεις και αγώνας και ορίζη τας τιμάς των εισιτηρίων εισόδου εις τους αθλητικούς χώρους και τα τέλη, δικαιώματα και επιβαρύνσεις άτινα δέον να καταβάλλωνται εις αυτόν ως επίσης και τα εκ των καθαρών εισπράξεων ποσοστά, άτινα δέον να καταβάλλωνται εις τας οικείας αθλητικάς ομοσπονδίας, αθλητικά σωματεία ως και εις τας διοικούσας επιτροπάς των αθλητικών χώρων, ως δικαιώματα γενικής εποπτείας, ενοικιάσεων και οικονομικής επιστασίας:

Νοείται ότι αι τιμαί των εισιτηρίων και τα ποσοστά της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών χώρων δύνανται να καθορίζωνται είτε καθ’ όσον αφορά εις πάσας τας εν μια αθλητική περιόδω διεξαγομένας αθλητικάς εκδηλώσεις είτε καθ’ όσον αφορά εις μίαν εκάστην τούτων.

(η) ενθαρρύνει, προωθεί, οργανώνει και, κατά την κρίση του, επιχορηγεί ή χρηματοδοτεί την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.

(θ) οργανώνη τοπικά και διεθνή αθλητικά συνέδρια και μεριμνά διά την συμμετοχήν της Κύπρου εις τοιαύτα συνέδρια οργανούμενα εις το εξωτερικόν.

(ι) μεριμνά διά την συγγραφήν και δημοσίευσιν γυμναστικών και αγωνιστικών οδηγιών και ειδικών συγγραμμάτων ή περιοδικών εντύπων προς καθοδήγησιν των φιλάθλων.

(ια) μεριμνά διά την προαγωγήν του επιπέδου της διαιτησίας και προπονήσεως προς όφελος του αθλητισμού.

(ιβ) προβαίνη εις τον χαρακτηρισμόν αθλητών ως ερασιτεχνών ή επαγγελματιών και αθλητικών σωματείων ως φιλάθλων ή επαγγελματικών επί τη βάσει των διεθνώς κρατούντων.

(ιγ) προκηρύσσει διαγωνισμούς και απονέμη βραβεία δι’ υψηλάς αθλητικάς επιδόσεις και αθλητοπρέπειαν και απονέμη ηθικήν αμοιβήν εις τους προσφέροντας εξαιρέτους υπηρεσίας υπέρ του αθλητισμού.

(ιδ) ρυθμίζη πάσας τας μεταξύ των αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών σωματείων αθλητικάς διαφοράς.

(ιε) Όταν η ομοσπονδία αθλήματος το ζητήσει, ιδρύει και συγκροτεί Επιτροπή Διαιτησίας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της.

(ιστ) συνιστά οιασδήποτε επιτροπάς, σώματα ή όργανα των οποίων η σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή.

(ιζ) αναθέτη εις οιανδήποτε υπ’ αυτού συσταθείσαν επιτροπήν, όργανον ή σώμα την άσκησιν οιασδήποτε των υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ αρμοδιοτήτων.

(ιη) τη εγκρίσει του Υπουργού και τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνάπτη αγοραπωλησίας, μισθώσεις ακινήτων ή υπηρεσιών ή οιασδήποτε συμβάσεις αναγκαίας διά την προώθησιν των σκοπών του Οργανισμού.

(ιθ) συμβουλεύη τον Υπουργόν επί παντός θέματος αφορώντος εις τον αθλητισμόν και εισηγείται νομοθετικά και διοικητικά μέτρα αναγκαία προς επίτευξιν των σκοπών του Οργανισμού.

(κ) καθορίζη τα της εκδόσεως δελτίων υγείας των αθλουμένων και προνοή περί της ακολουθουμένης εν γένει διαδικασίας ιατρικής εξετάσεως εκάστου αθλουμένου μέλους, αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου:

Νοείται ότι το δελτίο υγείας σε ουδεμίαν περίπτωση εκδίδεται, εάν ο αθλούμενος είναι στρατεύσιμος ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντέυθεν και κατέχει, δυνάμει του Νόμου αυτού, προσωρινό απολυτήριο, είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω χορηγειθήσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί  δελτίο υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο, ο οποίος έχει κληθεί και έχει καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, από το έτος 2019 και εντεύθεν, και ακολούθως του χορηγήθηκε προσωρινό απολυτήριο για τους λόγους που αναφέρονται στην πιο πάνω επιφύλαξη, η πράξη έκδοσης του δελτίου υγείας ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή, είτε από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2021 είτε από την ημερομηνία τυχόν μεταγενέστερης από αυτή προσωρινής απόλυσης του στρατευσίμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η πράξη ανάκλησης, η οποία αναφέρεται στη δεύτερη επιφύλαξη, κοινοποιείται αμέσως τόσο στον αθλούμενο στρατεύσιμο όσο και στην οικεία αθλητική ομοσπονδία και αθλητικό σωματείο στα οποία αυτός ανήκει.

(κα) εκδίδη αδείας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής ή ετέρων τοιούτων αποσκοπουσών εις την εκμάθησιν ανεγνωρισμένου αθλήματος. αι ειδικώτεραι προϋποθέσεις χορηγήσεως της ως προείρηται αδείας, της εποπτείας και του ελέγχου λειτουργίας των σχολών αυτών θέλουσιν ωσαύτως καθορισθή.

(κβ) προωθή και λαμβάνη μέτρα διά την πάταξιν και τον εξοστρακισμόν της βίας εκ των αθλητικών χώρων.

(κγ) ρυθμίζη τα της χορηγήσεως ή λήψεως διεγερτικών ουσιών υπό αθλουμένων οιουδήποτε αθλήματος και τα των κυρώσεων.

(κδ) τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμών των Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών καθορίζει με απόφαση του, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις της εκάστοτε επηρεαζόμενης ομοσπονδίας, θέματα που αφορούν την εργοδότηση και συμμετοχή μη πολιτών της Δημοκρατίας, αθλητών, τεχνικών, προπονητών ή άλλων ειδικών σε κυπριακά σωματεία, ομοσπονδίες και πρωταθλήματα.

(κε) οποιοσδήποτε μετέχει στη διοίκηση της ομοσπονδίας δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στη λήψη απόφασης, όταν υπάρχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον για τον ίδιο ή μέλη της οικογένειας του μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας και το οποίο συμφέρον έχει υποχρέωση ν’ αποκαλύψει πριν από την έναρξη της διαδικασίας για λήψη απόφασης. Σε περίπτωση που το συμφέρον δεν αποκαλύπτεται, η απόφαση είναι ακυρώσιμη και ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στην ΑΔΕΑ.

(κστ)εκπονεί και εφαρμόζει σχέδιο δράσης για υγιή αθλητισμό, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού και υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση·

(κζ)δημοσιοποιεί στο τέλος του έτους έκθεση για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό, στην οποία περιλαμβάνονται οι δράσεις του Οργανισμού για το συγκεκριμένο έτος:

Νοείται ότι, στην πιο πάνω έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στις δράσεις που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον αθλητισμό, όπως και άλλων αδικημάτων στο χώρο του αθλητισμού

(κη) καταρτίζει οδηγό καθοδήγησης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, ο οποίος περιλαμβάνει σε απλή και κατανοητή γλώσσα οδηγίες και πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής από ενδιαφερόμενα πρόσωπα καταγγελίας σχετικής με εκφοβισμό στον αθλητισμό ή στην τέλεση αδικημάτων σε βάρος αθλητών ή αθλητριών ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται στον αθλητισμό, ενώπιον των αρμόδιων αρχών για διερεύνηση και ο οποίος διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλους τους αθλητικούς χώρους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού:

Νοείται ότι, εφόσον οι πιο πάνω περιπτώσεις αφορούν σε ανήλικα άτομα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ενημερώνει αμελλητί και γραπτώς τον Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού∙ και

(κθ) εκπονεί κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, η μη  τήρηση του οποίου έχει επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών ομοσπονδιών και των μελών τους.