ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Νομικόν πρόσωπον

3. Ιδρύεται οργανισμός υπό την επωνυμίαν “Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού”, όστις αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον απάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου και διέπεται υπό του παρόντος Νόμου.

Διοικητικόν Συμβούλιον

4.-(1) Ο Οργανισμός είναι η ανωτάτη αθλητική αρχή της Δημοκρατίας και διοικείται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εξ ενός Προέδρου ενός Αντιπροέδρου και επτά ετέρων μελών διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου τηρουμένου του εδαφίου (2) εκ προσώπων άτινα κατά την κρίσιν αυτού κέκτηνται διοικητικήν πείραν ή ικανότητα περί τον αθλητισμόν:

Νοείται ότι ο Γενικός Διευθυντής δύναται να παρίσταται εις απάσας τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνη μέρος εις τας διεξαγομένας συζητήσεις και εκφράζη την γνώμην αυτού άνευ όμως δικαιώματος ψήφου.

(2) Ουδείς, όστις είναι πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ή οιασδήποτε επιτροπής υφ’ οιονδήποτε όνομα εχούσης την διοίκησιν οιασδήποτε αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου, δύναται να διορισθή ή να παραμείνη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

(3) Η θητεία του Προέδρου και των ετέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και εν πάση περιπτώσει δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον προς της λήξεως της θητείας αυτών να τερματίση τον διορισμόν του προέδρου και οιουδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(4) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως της χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού.

(5) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί καθήκοντα Προέδρου για όσο χρόνο διαρκεί η τοιαύτη απουσία ή το κώλυμα και σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος και του Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή μέλος, όπως θα ήταν η περίπτωση, στη διάρκεια της απουσίας αυτής ή του κωλύματος.

(6)(α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της συνεδριάσεως και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά όπως προεδρεύσει της συνεδριάσεως.

(β) Απαρτίαν αποτελούσι πέντε παρόντα μέλη.

(γ) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(7) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως ρυθμίζη τα των εργασιών αυτού και ιδιαιτέρως τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων, την προς τούτο διδομένην ειδοποίησιν, την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών, διά κανονισμών εγκρινομένων υπό του Υπουργού.

(8) Ανεξαρτήτως της γενικότητος του εδαφίου (7) το Διοικητικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως καταρτίζη εκ των μελών αυτού τοιαύτας επιτροπάς συνισταμένας εκ τοιούτου αριθμού μελών και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κρίνει πρέπον δι’ οιονδήποτε σκοπόν ο οποίος κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου θα προήγετο μέσω επιτροπής. Εκάστη τοιαύτη επιτροπή ρυθμίζει τα των εργασιών αυτής, την κατά τας συνεδριάσεις αυτής ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν των πρακτικών.

Εις οιανδήποτε τοιαύτην επιτροπήν δύναται όπως, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχη και ο Γενικός Διευθυντής.

(9) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωσιν ως ήθελεν ορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.