ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι του 1969 έως 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμοι του 1969 έως 1996.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αγώνας” σημαίνει οποιοδήποτε αγώνα που οργανώνεται και διεξάγεται επίσημα από οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία.

“άθλημα” σημαίνει οποιοδήποτε άθλημα που διεξάγεται από οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία.

“αθλητική δικαστική υπόθεσις” σημαίνει οιανδήποτε διαφοράν ήτις ήθελεν αναφυή μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών ή μεταξύ αθλητικών σωματείων ή μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών, αθλητικών σωματείων, αθλητών, προπονητών, διαιτητών και κριτών, περιλαμβάνει δε πάσαν διαφοράν σχέσιν έχουσαν προς τον αθλητισμόν και πάσαν παράβασιν ή μη συμμόρφωσιν προς οιανδήποτε διάταξιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών.

“αθλητική ομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία που νόμιμα συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία. Με τοιαύτη και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώρηση της η ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα.

“αθλητική συνομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε οργάνωση συστάθηκε νόμιμα στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού στη Δημοκρατία και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι αθλητικές ομοσπονδίες και περιλαμβάνει επιτροπές, ενώσεις ή παρόμοιας φύσεως σώματα αυτής της δομής και με τη σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώρισή της η συνομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα·

“αθλητική σχολή” σημαίνει οιανδήποτε σχολήν λειτουργούσαν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει της προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και αθλητισμού της Κύπρου εν γένει και περιλαμβάνει οιανδήποτε σχολήν ιδρυομένην υπό του Οργανισμού ή υπό οιασδήποτε αθλητικής ομοσπονδίας ή αθλητικού σωματείου.

“αθλητικόν παράπτωμα” σημαίνει οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν, αντικειμένην προς τους εν Κύπρω κρατούντας ή διεθνείς αθλητικούς κανόνας ή κανονισμούς ή την διεθνή αθλητικήν δεοντολογίαν και περιλαμβάνει πάσαν αντιαθλητικήν συμπεριφοράν ή ενέργειαν.

“αθλητικόν σωματείον” σημαίνει οιονδήποτε νομίμως συσταθέν σωματείον ή οργάνωσιν εν τη Δημοκρατία επί τω τέλει προαγωγής της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού της Κύπρου γενικώτερον και περιλαμβάνει τους γυμναστικούς συλλόγους.

“αθλητικός χώρος” σημαίνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο διεξάγονται από οποιαδήποτε αθλητική συνομοσπονδία, αθλητική ομοσπονδία ή αθλητικό σωματείο, εξωσχολικές αθλητικές εκδηλώσεις και αθλητικοί αγώνες κάθε φύσης.

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου διοριζόμενον Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού.

“εκφοβισμός στον αθλητισμό για σκοπούς του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει οποιαδήποτε συμπεριφορά, η οποία στρέφεται εναντίον αθλητή ή αθλήτριας ή άλλου ατόμου που εμπλέκεται στον αθλητισμό και η οποία δύναται να περιλαμβάνει  λεκτικές επιθέσεις, απειλές, ταπεινωτικές προσβολές, μειωτικούς για την αξιοπρέπεια χαρακτηρισμούς, άσκηση ψυχολογικής βίας ή σωματικής βίας από πρόσωπο το οποίο αποτελεί το θύτη και που ενδεικτικά και μη περιοριστικά, δύναται να είναι προπονητής, προπονήτρια, γυμναστής, γυμνάστρια, αθλητής, αθλήτρια, μέλος συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας ή σωματείου ή μέλος οποιουδήποτε άλλου αθλητικού φορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει έναντι του θύματος σχέση ιεραρχικής επιρροής ή άλλη εξουσιαστική σχέση.

“Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 23Β επιτροπή·

“Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή” σημαίνει την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 23Α επιτροπή·

“κώδικας συμπεριφοράς και δεοντολογίας” σημαίνει τον κώδικα ο οποίος εκπονείται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό και περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων συμπεριφοράς και δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους, καθώς και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού στη βάση των αρχών της καλής διακυβέρνησης, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού·

“οδηγός καθοδήγησης για σκοπούς του σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει τις οδηγίες και πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κείμενο το οποίο συντάσσεται από τον Οργανισμό, με σκοπό το χειρισμό των περιπτώσεων που αφορούν στην εκδήλωση εκφοβισμού στον αθλητισμό και στην τέλεση αδικημάτων εις βάρος αθλητών ή αθλητριών ή άλλων ατόμων που εμπλέκονται στον αθλητισμό·

“Οργανισμός” σημαίνει τον διά του παρόντος Νόμου ιδρυόμενον Κυπριακόν Οργανισμόν Αθλητισμού.

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

“σχέδιο δράσης για υγιή αθλητισμό” σημαίνει το σχέδιο που περιλαμβάνει τη στρατηγική του Οργανισμού για λήψη μέτρων στο πλαίσιο της αρχής της καλής διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της ευημερίας, της ασφάλειας, της προστασίας, της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των αθλητών και αθλητριών, της πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στον αθλητισμό, καθώς και των αδικημάτων τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου και στις διατάξεις άλλων σχετικών νόμων και το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους και άλλους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Παιδείας και “Υπουργείον” σημαίνει το Υπουργείον Παιδείας.