Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος, θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

(α) οι όροι "ακίνητη ιδιοκτησία", "αξία" (όταν δεν προηγείται αυτής η λέξη "εκτιμημένη"), "επαρχία", "Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο" και "Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός" έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο ·

(β) οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

"δανειστής" σημαίνει κάθε δανειστή ο οποίος δυνατό να έχει δικαίωμα επί οποιουδήποτε μέρους του εκπλειστηριάσματος πώλησης, αλλά δεν περιλαμβάνει ενυπόθηκο δανειστή σε περίπτωση κατά την οποία η ενυπόθηκη ακίνητη ιδιοκτησία πρόκειται να πωληθεί μετά από αίτηση άλλου δανειστή·

"εκτιμημένη αξία" σημαίνει, ως προς ακίνητη ιδιοκτησία, την αξία αυτής η οποία είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ·

"επιφυλασσόμενη τιμή" σημαίνει το ελάχιστο ποσό το οποίο δύναται να γίνει δεκτό κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ως πρώτη προσφορά και, αν ψηλότερη προσφορά δεν υπερβεί αυτό, ως τελική προσφορά για την εν λόγω ακίνητη· ιδιοκτησία·

"πώληση" σημαίνει την αναγκαστική πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας που διεξάγεται από ή μέσω του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου με δημόσιο πλειστηριασμό προς ικανοποίηση χρέους που οφείλεται από τον ιδιοκτήτη αυτής.

Εξουσία ορισμού επιφυλασσόμενης τιμής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, σε κάθε πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός δύναται να διατάξει όπως η πώληση αυτή υπόκειται σε επιφυλασσόμενη τιμή που θα οριστεί από αυτόν αν, αφού λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης κρίνει αυτό δίκαιο και εύλογο.

(2) Η επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ορίζεται στην ειδοποίηση του πλειστηριασμού και καμιά πλειοδοσία για ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται η επιφυλασσόμενη αυτή τιμή δεν γίνεται δεκτή εκτός αν είναι ίση ή υπερβαίνει την επιφυλασσόμενη τιμή.

Τρόπος ορισμού επιφυλασσόμενης τιμής

4. Η επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό δεν υπερβαίνει την εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ειδοποίηση σε οφειλέτη και δανειστή

5-(1) Ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός, όχι λιγότερο από ένα μήνα πριν από την ανάρτηση της ειδοποίησης του πλειστηριασμού μεριμνά ώστε να πληροφορηθεί ο οφειλέτης και κάθε δανειστής με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής του οφειλέτη και του δανειστή, για την επιφυλασσόμενη τιμή και η προσαγωγή της απόδειξης των Ταχυδρομικών Αρχών σχετικά με την ταχυδρόμηση της επιστολής αυτής, θεωρείται, εκτός αν η επιστολή επιστρέφεται χωρίς να παραδοθεί, ως αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δεόντως πληροφορηθεί για την επιφυλασσόμενη τιμή.

(2) Αν η επιστολή επιστραφεί χωρίς να παραδοθεί, ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός μεριμνά ώστε να αναρτηθεί ειδοποίηση της επιφυλασσόμενης τιμής σε περίοπτο μέρος εντός της περιοχής της πόλης, χωριού ή ενορίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία και στον Πίνακα ειδοποιήσεων του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στην κύρια πόλη της Επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η ιδιοκτησία αυτή και η ανάρτηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι το πρόσωπο του οποίου η επιστολή επιστράφηκε χωρίς να παραδοθεί, έχει δεόντως πληροφορηθεί για την επιφυλασσόμενη τιμή.

Αναθεώρηση επιφυλασσόμενης τιμής

6.-(1) Εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία ταχυδρόμησης των επιστολών όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5, δύναται να υποβληθεί αίτηση στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό από τον οφειλέτη ή το δανειστή για αναθεώρηση της επιφυλασσόμενης τιμής: Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η επιστολή έχει επιστραφεί χωρίς να παραδοθεί δύναται να απευθυνθεί στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό για αναθεώρηση της επιφυλασσόμενης τιμής εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία της ανάρτησης των ειδοποιήσεων όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5.

(2) Η αίτηση που προνοείται από το εδάφιο (1) πρέπει να συνοδεύεται από τα τέλη και δικαιώματα για αυτοψία που επιβάλλονται εκάστοτε από το Κτηματολογικό και Χωρομετρικό Τμήμα, και με τη λήψη αυτών διενεργείται αυτοψία στην ακίνητη ιδιοκτησία ως προς την οποία υποβλήθηκε αίτηση, κατά την οποία εκτιμάται η πραγματική αξία της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας από υπάλληλο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου που ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό, σε συνεργασία με τη χωριτική αρχή της πόλης, χωριού ή ενορίας εντός της περιοχής στην οποία βρίσκεται η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία.

Νοείται ότι, αν ο υπάλληλος και η χωριτική αρχή διαφωνήσουν ως προς αυτή ή η χωριτική αρχή παραλείψει ή αρνηθεί να συνεργαστεί στην εκτίμηση αυτής, η πραγματική αξία της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας καθορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό.

(3) Μετά την εκτίμηση, όπως προνοείται στο εδάφιο (2), ή ανάλογα με την περίπτωση, μετά τον ορισμό της πραγματικής αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας ως προς την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η επιφυλασσόμενη τιμή ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό βάσει αυτής της πραγματικής αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι η επιφυλασσόμενη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την πραγματική αξία.

(4) Αν δεν υποβληθεί αίτηση στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό για αναθεώρηση της επιφυλασσόμενης τιμής, η επιφυλασσόμενη τιμή που περιέχεται στις επιστολές που ταχυδρομήθηκαν όπως προνοείται στο εδάφιο (1) ή στην ειδοποίηση που αναρτάται όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5, θα είναι η επιφυλασσόμενη τιμή για την πώληση της ακίνητης ιδιοκτησίας στην οποία αναφέρονται οι επιστολές αυτές ή η ειδοποίηση αυτή.

Επιφυλασσόμενη τιμή που καθορίζεται από το Δικαστήριο

7.-(1) Όταν ένταλμα πώλησης μη ενυπόθηκης ακίνητης ιδιοκτησίας περιέχει διάταξη σχετικά με επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από το Δικαστήριο, η επιφυλασσόμενη αυτή τιμή θεωρείται ότι είναι η επιφυλασσόμενη τιμή για όλους τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

(2) Όταν ένταλμα πώλησης ενυπόθηκης ακίνητης ιδιοκτησίας περιέχει διάταξη σχετικά με επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από το Δικαστήριο, η επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερη από την επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από το Δικαστήριο.

Αναθεώρηση επιφυλασσόμενης τιμής σε περίπτωση άκαρπης πώλησης

8. Όταν η πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με την οποία ορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, αποβαίνει άκαρπη επειδή η επιφυλασσόμενη τιμή δεν πλειοδοτήθηκε στο δημόσιο πλειστηριασμό για την πώληση της ιδιοκτησίας αυτής, ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός δύναται να διατάξει όπως, για τους σκοπούς οποιουδήποτε μεταγενέστερου πλειστηριασμού η επιφυλασσόμενη τιμή μειωθεί σε τέτοιο ποσό όπως αυτός, αφού λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, δυνατό να θεωρήσει δίκαιο και εύλογο ή όπως η πώληση της ιδιοκτησίας αυτής προχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε επιφυλασσόμενη τιμή.

Επανεκτίμηση της αξίας της περιουσίας σε περίπτωση άκαρπης πώλησης

9. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε δανειστής δύναται, οποτεδήποτε μετά από άκαρπη πώληση και προτού οριστεί νέα πώληση, να υποβάλει αίτηση στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό για την επανεκτίμηση της αξίας της ιδιοκτησίας η πώληση της οποίας υπήρξε άκαρπη, και αμέσως οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, σχετικά με αίτηση βάσει του εδαφίου αυτού, όπως εφαρμόζονται σε αίτηση που υποβάλλεται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 6:

Νοείται πάντοτε ότι όταν η πραγματική αξία της ιδιοκτησίας έχει οριστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 6, δεν γίνεται καμιά επανεκτίμηση της αξίας της ιδιοκτησίας αυτής βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού εκτός αν η επιτόπια έρευνα αποδεικνύει προς ικανοποίηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού ότι νέα επανεκτίμηση είναι δικαιολογημένη λόγω κάποιας μεταγενέστερης ουσιαστικής αλλαγής στην ιδιοκτησία.

(2) Κατά τον ορισμό της επιφυλασσόμενης τιμής για μεταγενέστερο πλειστηριασμό οποιασδήποτε ιδιοκτησίας η αξία της οποίας έχει επανεκτιμηθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός, με επιφύλαξη των εξουσιών του βάσει των διατάξεων του άρθρου 8, λαμβάνει υπόψη του την αξία της ιδιοκτησίας αυτής που επανεκτιμήθηκε με τον τρόπο αυτό:

Νοείται πάντοτε ότι η επιφυλασσόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την αξία αυτή που επανεκτιμήθηκε.

Εγγραφή δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις

10. Όταν σε πλειστηριασμό για την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργείται οποτεδήποτε μετά την 20ή ημέρα του Δεκεμβρίου, 1939, οποιαδήποτε τέτοια ιδιοκτησία παραμένει απούλητη επειδή δεν πλειοδοτήθηκε στον πλειστηριασμό αυτό η επιφυλασσόμενη τιμή, η εγγραφή οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης που επηρεάζει την ιδιοκτησία αυτή η οποία υφίσταται κατά την ημερομηνία του πλειστηριασμού αυτού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, εξακολουθεί να ισχύει για περίοδο ενός έτους που υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η εγγραφή αυτή αν δεν υπήρχαν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.