Εξουσία ορισμού επιφυλασσόμενης τιμής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, σε κάθε πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός δύναται να διατάξει όπως η πώληση αυτή υπόκειται σε επιφυλασσόμενη τιμή που θα οριστεί από αυτόν αν, αφού λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης κρίνει αυτό δίκαιο και εύλογο.

(2) Η επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ορίζεται στην ειδοποίηση του πλειστηριασμού και καμιά πλειοδοσία για ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία αναφέρεται η επιφυλασσόμενη αυτή τιμή δεν γίνεται δεκτή εκτός αν είναι ίση ή υπερβαίνει την επιφυλασσόμενη τιμή.