Τρόπος ορισμού επιφυλασσόμενης τιμής

4. Η επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό δεν υπερβαίνει την εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας.