Ειδοποίηση σε οφειλέτη και δανειστή

5-(1) Ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός, όχι λιγότερο από ένα μήνα πριν από την ανάρτηση της ειδοποίησης του πλειστηριασμού μεριμνά ώστε να πληροφορηθεί ο οφειλέτης και κάθε δανειστής με συστημένη επιστολή που απευθύνεται στον τελευταίο γνωστό τόπο διαμονής του οφειλέτη και του δανειστή, για την επιφυλασσόμενη τιμή και η προσαγωγή της απόδειξης των Ταχυδρομικών Αρχών σχετικά με την ταχυδρόμηση της επιστολής αυτής, θεωρείται, εκτός αν η επιστολή επιστρέφεται χωρίς να παραδοθεί, ως αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δεόντως πληροφορηθεί για την επιφυλασσόμενη τιμή.

(2) Αν η επιστολή επιστραφεί χωρίς να παραδοθεί, ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός μεριμνά ώστε να αναρτηθεί ειδοποίηση της επιφυλασσόμενης τιμής σε περίοπτο μέρος εντός της περιοχής της πόλης, χωριού ή ενορίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία και στον Πίνακα ειδοποιήσεων του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου στην κύρια πόλη της Επαρχίας στην οποία ευρίσκεται η ιδιοκτησία αυτή και η ανάρτηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία ότι το πρόσωπο του οποίου η επιστολή επιστράφηκε χωρίς να παραδοθεί, έχει δεόντως πληροφορηθεί για την επιφυλασσόμενη τιμή.