Αναθεώρηση επιφυλασσόμενης τιμής

6.-(1) Εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία ταχυδρόμησης των επιστολών όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5, δύναται να υποβληθεί αίτηση στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό από τον οφειλέτη ή το δανειστή για αναθεώρηση της επιφυλασσόμενης τιμής: Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η επιστολή έχει επιστραφεί χωρίς να παραδοθεί δύναται να απευθυνθεί στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό για αναθεώρηση της επιφυλασσόμενης τιμής εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία της ανάρτησης των ειδοποιήσεων όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5.

(2) Η αίτηση που προνοείται από το εδάφιο (1) πρέπει να συνοδεύεται από τα τέλη και δικαιώματα για αυτοψία που επιβάλλονται εκάστοτε από το Κτηματολογικό και Χωρομετρικό Τμήμα, και με τη λήψη αυτών διενεργείται αυτοψία στην ακίνητη ιδιοκτησία ως προς την οποία υποβλήθηκε αίτηση, κατά την οποία εκτιμάται η πραγματική αξία της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας από υπάλληλο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου που ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό, σε συνεργασία με τη χωριτική αρχή της πόλης, χωριού ή ενορίας εντός της περιοχής στην οποία βρίσκεται η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία.

Νοείται ότι, αν ο υπάλληλος και η χωριτική αρχή διαφωνήσουν ως προς αυτή ή η χωριτική αρχή παραλείψει ή αρνηθεί να συνεργαστεί στην εκτίμηση αυτής, η πραγματική αξία της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας καθορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό.

(3) Μετά την εκτίμηση, όπως προνοείται στο εδάφιο (2), ή ανάλογα με την περίπτωση, μετά τον ορισμό της πραγματικής αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας ως προς την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, η επιφυλασσόμενη τιμή ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό βάσει αυτής της πραγματικής αξίας της εν λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι η επιφυλασσόμενη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την πραγματική αξία.

(4) Αν δεν υποβληθεί αίτηση στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό για αναθεώρηση της επιφυλασσόμενης τιμής, η επιφυλασσόμενη τιμή που περιέχεται στις επιστολές που ταχυδρομήθηκαν όπως προνοείται στο εδάφιο (1) ή στην ειδοποίηση που αναρτάται όπως προνοείται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5, θα είναι η επιφυλασσόμενη τιμή για την πώληση της ακίνητης ιδιοκτησίας στην οποία αναφέρονται οι επιστολές αυτές ή η ειδοποίηση αυτή.