Επιφυλασσόμενη τιμή που καθορίζεται από το Δικαστήριο

7.-(1) Όταν ένταλμα πώλησης μη ενυπόθηκης ακίνητης ιδιοκτησίας περιέχει διάταξη σχετικά με επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από το Δικαστήριο, η επιφυλασσόμενη αυτή τιμή θεωρείται ότι είναι η επιφυλασσόμενη τιμή για όλους τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

(2) Όταν ένταλμα πώλησης ενυπόθηκης ακίνητης ιδιοκτησίας περιέχει διάταξη σχετικά με επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από το Δικαστήριο, η επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερη από την επιφυλασσόμενη τιμή που ορίζεται από το Δικαστήριο.