Αναθεώρηση επιφυλασσόμενης τιμής σε περίπτωση άκαρπης πώλησης

8. Όταν η πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με την οποία ορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, αποβαίνει άκαρπη επειδή η επιφυλασσόμενη τιμή δεν πλειοδοτήθηκε στο δημόσιο πλειστηριασμό για την πώληση της ιδιοκτησίας αυτής, ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός δύναται να διατάξει όπως, για τους σκοπούς οποιουδήποτε μεταγενέστερου πλειστηριασμού η επιφυλασσόμενη τιμή μειωθεί σε τέτοιο ποσό όπως αυτός, αφού λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, δυνατό να θεωρήσει δίκαιο και εύλογο ή όπως η πώληση της ιδιοκτησίας αυτής προχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε επιφυλασσόμενη τιμή.