Επανεκτίμηση της αξίας της περιουσίας σε περίπτωση άκαρπης πώλησης

9. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε δανειστής δύναται, οποτεδήποτε μετά από άκαρπη πώληση και προτού οριστεί νέα πώληση, να υποβάλει αίτηση στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό για την επανεκτίμηση της αξίας της ιδιοκτησίας η πώληση της οποίας υπήρξε άκαρπη, και αμέσως οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών, σχετικά με αίτηση βάσει του εδαφίου αυτού, όπως εφαρμόζονται σε αίτηση που υποβάλλεται βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 6:

Νοείται πάντοτε ότι όταν η πραγματική αξία της ιδιοκτησίας έχει οριστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 6, δεν γίνεται καμιά επανεκτίμηση της αξίας της ιδιοκτησίας αυτής βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού εκτός αν η επιτόπια έρευνα αποδεικνύει προς ικανοποίηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού ότι νέα επανεκτίμηση είναι δικαιολογημένη λόγω κάποιας μεταγενέστερης ουσιαστικής αλλαγής στην ιδιοκτησία.

(2) Κατά τον ορισμό της επιφυλασσόμενης τιμής για μεταγενέστερο πλειστηριασμό οποιασδήποτε ιδιοκτησίας η αξία της οποίας έχει επανεκτιμηθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός, με επιφύλαξη των εξουσιών του βάσει των διατάξεων του άρθρου 8, λαμβάνει υπόψη του την αξία της ιδιοκτησίας αυτής που επανεκτιμήθηκε με τον τρόπο αυτό:

Νοείται πάντοτε ότι η επιφυλασσόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την αξία αυτή που επανεκτιμήθηκε.