Εγγραφή δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις

10. Όταν σε πλειστηριασμό για την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργείται οποτεδήποτε μετά την 20ή ημέρα του Δεκεμβρίου, 1939, οποιαδήποτε τέτοια ιδιοκτησία παραμένει απούλητη επειδή δεν πλειοδοτήθηκε στον πλειστηριασμό αυτό η επιφυλασσόμενη τιμή, η εγγραφή οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης που επηρεάζει την ιδιοκτησία αυτή η οποία υφίσταται κατά την ημερομηνία του πλειστηριασμού αυτού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, εξακολουθεί να ισχύει για περίοδο ενός έτους που υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η εγγραφή αυτή αν δεν υπήρχαν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.