Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

(α) οι όροι "ακίνητη ιδιοκτησία", "αξία" (όταν δεν προηγείται αυτής η λέξη "εκτιμημένη"), "επαρχία", "Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο" και "Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός" έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο ·

(β) οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

"δανειστής" σημαίνει κάθε δανειστή ο οποίος δυνατό να έχει δικαίωμα επί οποιουδήποτε μέρους του εκπλειστηριάσματος πώλησης, αλλά δεν περιλαμβάνει ενυπόθηκο δανειστή σε περίπτωση κατά την οποία η ενυπόθηκη ακίνητη ιδιοκτησία πρόκειται να πωληθεί μετά από αίτηση άλλου δανειστή·

"εκτιμημένη αξία" σημαίνει, ως προς ακίνητη ιδιοκτησία, την αξία αυτής η οποία είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ·

"επιφυλασσόμενη τιμή" σημαίνει το ελάχιστο ποσό το οποίο δύναται να γίνει δεκτό κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας ως πρώτη προσφορά και, αν ψηλότερη προσφορά δεν υπερβεί αυτό, ως τελική προσφορά για την εν λόγω ακίνητη· ιδιοκτησία·

"πώληση" σημαίνει την αναγκαστική πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας που διεξάγεται από ή μέσω του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου με δημόσιο πλειστηριασμό προς ικανοποίηση χρέους που οφείλεται από τον ιδιοκτήτη αυτής.