Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος, θα αναφέρεται ως ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμος.