Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί Παροχής Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού Νόμος του 2021.

Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Έπαρχο Λάρνακας·

«Ειδικό Ταμείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού» σημαίνει το ταμείο το οποίο καθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4·

«Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού» σημαίνει-

(α) την χερσαία έκταση, που καταλαμβάνουν οι πολεοδομικές ζώνες Β2 (Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Α) και Β2(α) όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται, οι οποίες εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των κοινοτικών συμβουλίων Μαρί, Καλαβασού, Τόχνης και Ζυγίου και περιλαμβάνονται στα Φ.Σχ. 55/27, Φ.Σχ. 55/28, Φ.Σχ. 55/29, Φ.Σχ. 55/35, Φ.Σχ. 55/36, Φ.Σχ. 55/37, στις οποίες, μεταξύ άλλων, επιτρέπεται να χωροθετηθούν εγκαταστάσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου, και

(β) τον θαλάσσιο χώρο εντός της Λιμενικής Περιοχής Ζυγίου, όπου χωροθετούνται λιμενικές εγκαταστάσεις, για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου που βρίσκονται ή/και υλοποιούνται στη χερσαία έκταση·

«κοινότητες» σημαίνει τις εννέα (9) κοινότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα·

«ποσότητα διακίνησης υγραερίου» σημαίνει την ετήσια ποσότητα υγραερίου σε μετρικούς τόνους (ΜΤ), που ο κάθε Υποκείμενος Πάροχος, εισάγει από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει από άλλα κράτη μέλη ή παράγει επιτοπίως και η οποία ακολούθως, διατίθεται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά με την καταβολή των ανάλογων δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ή/και με απαλλαγή από αυτές, νοουμένου ότι η διακίνηση γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Τελωνείων·

«ποσότητα διακίνησης υγρών καυσίμων» σημαίνει την ετήσια ποσότητα των υγρών καυσίμων σε κυβικά μέτρα (mᶟ), τα οποία ο Υποκείμενος Πάροχος εισάγει από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει από άλλα κράτη μέλη ή παράγει επιτοπίως και η οποία ακολούθως διατίθεται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά, με την καταβολή των ανάλογων δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων ή/και με απαλλαγή από αυτές, νοουμένου ότι η διακίνηση γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Τελωνείων·

«ποσότητα διακίνησης ειδικού καυσίμου αεροσκαφών» σημαίνει την ετήσια ποσότητα του ειδικού καυσίμου αεροσκαφών σε κυβικά μέτρα (mᶟ), τα οποία ο Υποκείμενος Πάροχος εισάγει από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει από άλλα κράτη μέλη και η οποία ακολούθως παραδίδεται με σκοπό τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν διεθνείς και ενδοενωσιακές αεροπορικές μεταφορές, καθώς και ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής, νοουμένου ότι η διακίνηση γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Τελωνείων·

«υδρογονάνθρακες» σημαίνει τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και υπάγονται στους κωδικούς Συνδυασμένης ονοματολογίας ΣΟ 2707 έως 2715 και 3826 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο·

«Υποκείμενος Πάροχος» σημαίνει κάθε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα, ή εταιρεία, ή οργανισμό, ή Αρχή που δραστηριοποιείται στον τομέα των υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένης της εισαγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης υδρογονανθράκων ή της παροχής οποιασδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού:

Νοείται ότι, κάθε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα, ή εταιρεία, ή οργανισμός, ή Αρχή η οποία εισάγει ή αποθηκεύει ποσότητα υδρογονανθράκων για σκοπούς παραγωγικής διαδικασίας δεν εμπίπτει στον παρόντα ορισμό·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

«χωρητικότητα» σημαίνει τη συνολικά δηλωμένη στο Τμήμα Τελωνείων χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων της εγκατάστασης κάθε Υποκείμενου Παρόχου στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, υπολογιζόμενη σε κυβικά μέτρα (mᶟ), η οποία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υγρών καυσίμων για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου.

Αντισταθμιστικό τέλος

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι Υποκείμενοι Πάροχοι καταβάλλουν ετήσιο αντισταθμιστικό τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, το οποίο κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το ετήσιο αντισταθμιστικό τέλος καθορίζεται με τους ακόλουθους τύπους, ανάλογα με τις δραστηριότητες του Υποκείμενου Παρόχου:

(α) Διακίνηση υγραερίου:

Αντισταθμιστικό Τέλος (σε €) =

€1/ΜΤ x Ποσότητα διακίνησης (σε ΜΤ)

(β) Διακίνηση υγρών καυσίμων εξαιρουμένου του ειδικού καυσίμου των αεροσκαφών:

Αντισταθμιστικό Τέλος (σε €) =

€1,3/mᶟ x Ποσότητα διακίνησης (σε mᶟ)

(γ) Αποθήκευση:

Αντισταθμιστικό Τέλος (σε €) =

€0,2/mᶟ x Χωρητικότητα (σε mᶟ):

Νοείται ότι, ο τύπος υπολογισμού αντισταθμιστικού τέλους για το φυσικό αέριο ορίζεται με την έναρξη εμπορίας και αποθήκευσής του στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

(3) Κάθε Υποκείμενος Πάροχος καταβάλλει αντισταθμιστικό τέλος με βάση τους ακόλουθους όρους:

(α) Ο Υποκείμενος Πάροχος ο οποίος εισάγει και αποθηκεύει υγρά καύσιμα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου και δεν προβαίνει σε διακίνηση τους, καταβάλλει ετήσιο αντισταθμιστικό τέλος μόνο για την αποθήκευση.

(β) ο Υποκείμενος Πάροχος ο οποίος διακινεί υγρά καύσιμα ή/και υγραέριο, καταβάλλει ετήσιο αντισταθμιστικό τέλος μόνο για τη διακίνηση, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανάλογα με τα προϊόντα που διακινεί:

Νοείται ότι, κάθε Υποκείμενος Πάροχος καταβάλλει αντισταθμιστικό τέλος για μία μόνο δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) δραστηριότητες.

(4) Οι ποσότητες διακίνησης του ειδικού καυσίμου των αεροσκαφών, εξαιρούνται από την καταβολή του αντισταθμιστικού τέλους.

(5) Οι ποσότητες υδρογονανθράκων που εισάγονται, παραλαμβάνονται, αποθηκεύονται ή/και διακινούνται στα πλαίσια του διαμετακομιστικού εμπορίου, εξαιρούνται από την καταβολή αντισταθμιστικού τέλους.

(6) Ο υπολογισμός του ποσού που καταβάλλεται ως αντισταθμιστικό τέλος γίνεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στη χωρητικότητα και στην ετήσια διακίνηση που λαμβάνονται από το Τμήμα Τελωνείων, για κάθε Υποκείμενο Πάροχο και γνωστοποιείται στον Υποκείμενο Πάροχο, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που ακολουθεί.

(7) Το αντισταθμιστικό τέλος για κάθε Υποκείμενο Πάροχο, υπολογίζεται έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους και τα στοιχεία που αφορούν τη χωρητικότητα και την ετήσια ποσότητα διακίνησης για κάθε Υποκείμενο Πάροχο αναφορικά με το προηγούμενο έτος, λαμβάνονται από το Τμήμα Τελωνείων.

(8) Οι Υποκείμενοι Πάροχοι καταβάλλουν στο Ειδικό Ταμείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού το ποσό που τους καταλογίζεται έως την 30ή Ιουνίου:

Νοείται ότι, οι ποσότητες που διατηρούνται ως αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προς όφελος της Δημοκρατίας, με βάση τον περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμο, επιβαρύνονται μόνο με το αντισταθμιστικό τέλος που αφορά στην αποθήκευση.

Καθίδρυση Ειδικού Ταμείου Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού

4.-(1) Καθιδρύεται Ειδικό Ταμείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού το οποίο τηρείται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και στο οποίο κατατίθεται το αντισταθμιστικό τέλος που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 3.

(2) Η διαχείριση του Ειδικού Ταμείου Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από τον Έπαρχο Λάρνακας, ο οποίος προεδρεύει, τον Έπαρχο Λεμεσού, εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.

(3) Το σύνολο των ετήσιων καταλογισθέντων αντισταθμιστικών τελών κατανέμεται έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ως ακολούθως:

(α) Το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτών κατατίθεται σε λογαριασμό, καλούμενο «Λογαριασμός Περιφερειακών Αναπτυξιακών Έργων Κοινοτήτων Βασιλικού», ο οποίος τηρείται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και από τον εν λόγω λογαριασμό, χρηματοδοτούνται κοινής αποδοχής περιφερειακά έργα ανάπτυξης, ήτοι αναπτυξιακά έργα προς όφελος των κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αθλητικής υποδομής και ανάπτυξης, συναφή προγράμματα, σχέδια, υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της απόκτησης κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας, τα οποία αποφασίζονται από την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) επιτροπή.

(β) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) κατατίθεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς κάθε κοινότητας που περιλαμβάνεται στον Πίνακα, με την ακόλουθη αναλογία:

1. Μαρί, Τόχνη, Καλαβασός, Ζύγι ……..13,5%

2. Πεντάκωμο……………………………..13%

3. Ψεματισμένος, Μαρώνι.......................12%

4. Χοιροκοιτία, Ασγάτα…………………...4,5%:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τις εν λόγω κοινότητες, να διαφοροποιήσει την αναλογία αυτή, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) λογαριασμοί υπόκεινται στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Υλοποίηση έργων από τις κοινότητες

5. Οι επωφελούμενες κοινότητες, με την έγκριση του οικείου Επάρχου, δύνανται να υλοποιούν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με χρηματοδότηση από τον λογαριασμό που δημιουργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4, οποιαδήποτε κοινωφελή έργα υποδομής, προγράμματα, σχέδια, υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της απόκτησης κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας, με βάση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους, όπως αυτά προβλέπονται στον περί Κοινοτήτων Νόμο:

Νοείται ότι, ο οικείος Έπαρχος δύναται vα εγκρίνει οποιαδήποτε έργα που κατά τηv κρίση του είναι επωφελή για τηv κοινότητα, για την οποία μελετάται η εκτέλεση τωv έργωv, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και vα εξαρτήσει τηv oλική ή μερική καταβολή οπoιωvδήπoτε χρημάτων, από τον λογαριασμό που δημιουργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4, από τηv κατασκευή oπoιωvδήπoτε τέτoιωv έργωv, oπότε και δικαιoύται vα παρακoλoυθεί τηv κατασκευή τωv έργωv αυτώv, καθώς και τηv πρόoδo τωv εργασιώv, σε σχέση με αυτά και vα καθoρίζει τα εκάστoτε καταβλητέα πoσά χρημάτωv, αvάλoγα με τηv πρόoδo τωv σχετικώv εργασιών.

Παροχή διευκoλύvσεωv στον Έπαρχο

6. Οι κoιvότητες και όλoι οι εvδιαφερόμεvoι φoρείς έχoυv τηv υπoχρέωση vα παρέχoυv στον οικείο Έπαρχο και στα δεόvτως εξoυσιoδoτημέvα πρόσωπα αυτού, κάθε διευκόλυvση τηv oπoία δύναται vα ζητήσoυv, για τη διαπίστωση από μέρoυς του Επάρχου της νομιμότητας, της αvαγκαιότητας ή σκoπιμότητας ή τoυ λoγικά εφικτoύ της κατασκευής oπoιoυδήπoτε έργoυ ή της πρoόδoυ τωv εργασιώv οπoιoυδήπoτε υπό κατασκευή έργoυ.

Εσωτερικοί καvόvες

7. Η επιτροπή, η οποία συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, δύναται να ρυθμίζει με εσωτερικoύς καvόvες, τov τρόπo καλύτερης εφαρμoγής τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τov καθoρισμό oπoιoυδήπoτε θέματoς, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόvτος Νόμoυ, χρήζει ή είvαι δεκτικό καθoρισμoύ και δύναται vα ιδρύει Ταμεία και vα oρίζει τoυς Επιτρόπoυς τoυς, καθώς και vα αvoίγει και να διατηρεί ειδικoύς ή χωριστoύς λoγαριασμoύς σε oπoιαδήπoτε τράπεζα ή χρηματoπιστωτικό oργαvισμό.

Πρόβλεψη τωv δαπαvών στoυς πρoϋπoλoγισμoύς των κοινοτήτων

8. Για τις εισπράξεις και τις πληρωμές πoυ πραγματοποιούνται κάθε έτος, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ, περιλαμβάνεται αvάλoγη πρόvoια στoυς ετήσιoυς προϋπολογισμούς των κοινοτήτων.

Καταβολή τέλους από τους Υποκείμενους Παρόχους

9.-(1) Το αντισταθμιστικό τέλος καταβάλλεται από όλους τους Υποκείμενους Παρόχους που δραστηριοποιούνται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού:

Νοείται ότι, το αντισταθμιστικό τέλος υπολογίζεται αναλογικά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.

(2) Το αντισταθμιστικό τέλος για κάθε Υποκείμενο Πάροχο που δραστηριοποιείται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής ή εισαγωγής ή διάθεσης στην εγχώρια αγορά ποσότητας υδρογονανθράκων, οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται πρώτη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Τελωνείων:

Νοείται ότι, το αντισταθμιστικό τέλος υπολογίζεται αναλογικά τον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησης του Υποκείμενου Παρόχου.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

10.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στον Υποκείμενο Πάροχο διοικητικό πρόστιμο για τη μη καταβολή του αντισταθμιστικού τέλους εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3, το οποίο δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης ή μη συμμόρφωσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της επιβολής του αρχικού προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει, επιπροσθέτως, διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου προς τη Δημοκρατία.

Ιεραρχική προσφυγή

11.-(1) Ο Υποκείμενος Πάροχος έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής σύμφωνα με το εδάφιο (1), δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει επί αυτής, σύμφωνα με το εδάφιο (4), το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση.

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση.

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση.

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Με την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου, ο Υποκείμενος Πάροχος ενημερώνεται δεόντως για το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία εάν παρέλθει άπρακτη, η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου, είτε σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠIΝΑΚΑΣ

(Άρθρα 2 και 4)


Μαρί,

Τόχvη,

Καλαβασός,

Ζύγι,

Πεντάκωμο,

Ψεματισμένος,

Μαρώνι,

Χοιροκοιτία,

Ασγάτα.