Καθίδρυση Ειδικού Ταμείου Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού

4.-(1) Καθιδρύεται Ειδικό Ταμείο Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού το οποίο τηρείται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και στο οποίο κατατίθεται το αντισταθμιστικό τέλος που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 3.

(2) Η διαχείριση του Ειδικού Ταμείου Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων Κοινοτήτων Βασιλικού γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από τον Έπαρχο Λάρνακας, ο οποίος προεδρεύει, τον Έπαρχο Λεμεσού, εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.

(3) Το σύνολο των ετήσιων καταλογισθέντων αντισταθμιστικών τελών κατανέμεται έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ως ακολούθως:

(α) Το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτών κατατίθεται σε λογαριασμό, καλούμενο «Λογαριασμός Περιφερειακών Αναπτυξιακών Έργων Κοινοτήτων Βασιλικού», ο οποίος τηρείται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και από τον εν λόγω λογαριασμό, χρηματοδοτούνται κοινής αποδοχής περιφερειακά έργα ανάπτυξης, ήτοι αναπτυξιακά έργα προς όφελος των κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, αθλητικής υποδομής και ανάπτυξης, συναφή προγράμματα, σχέδια, υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της απόκτησης κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας, τα οποία αποφασίζονται από την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) επιτροπή.

(β) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) κατατίθεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς κάθε κοινότητας που περιλαμβάνεται στον Πίνακα, με την ακόλουθη αναλογία:

1. Μαρί, Τόχνη, Καλαβασός, Ζύγι ……..13,5%

2. Πεντάκωμο……………………………..13%

3. Ψεματισμένος, Μαρώνι.......................12%

4. Χοιροκοιτία, Ασγάτα…………………...4,5%:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τις εν λόγω κοινότητες, να διαφοροποιήσει την αναλογία αυτή, με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) λογαριασμοί υπόκεινται στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.