Υλοποίηση έργων από τις κοινότητες

5. Οι επωφελούμενες κοινότητες, με την έγκριση του οικείου Επάρχου, δύνανται να υλοποιούν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με χρηματοδότηση από τον λογαριασμό που δημιουργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4, οποιαδήποτε κοινωφελή έργα υποδομής, προγράμματα, σχέδια, υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της απόκτησης κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας, με βάση τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους, όπως αυτά προβλέπονται στον περί Κοινοτήτων Νόμο:

Νοείται ότι, ο οικείος Έπαρχος δύναται vα εγκρίνει οποιαδήποτε έργα που κατά τηv κρίση του είναι επωφελή για τηv κοινότητα, για την οποία μελετάται η εκτέλεση τωv έργωv, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ και vα εξαρτήσει τηv oλική ή μερική καταβολή οπoιωvδήπoτε χρημάτων, από τον λογαριασμό που δημιουργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4, από τηv κατασκευή oπoιωvδήπoτε τέτoιωv έργωv, oπότε και δικαιoύται vα παρακoλoυθεί τηv κατασκευή τωv έργωv αυτώv, καθώς και τηv πρόoδo τωv εργασιώv, σε σχέση με αυτά και vα καθoρίζει τα εκάστoτε καταβλητέα πoσά χρημάτωv, αvάλoγα με τηv πρόoδo τωv σχετικώv εργασιών.